Ütopya Turizm İnşaat Divan Başkanlığı'na Zekai Dursun seçildi!

Ütopya Turizm İnşaat Divan Başkanlığı'na Zekai Dursun seçildi! Ütopya Turizm İnşaat Divan Başkanlığı'na Zekai Dursun seçildi!

Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Anonim şžirketi 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2011 çarşamba günü, saat 14:30'da, Bakanlık Komiseri Gül Sevil Özle'nin gözetiminde yapıldı...Ütopya Turizm'in yaptığı açıklama şu şekilde;

UTOPYA TURİZM İNşžAAT İşžLETMECİLİK   A.şž.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
15/06/2011

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.şž.'nin, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2011 çarşamba günü, saat 14:30'da, Birlik Mah. 415.Cad.406.Sok.2/5 çankaya/ANKARA adresinde,  Ankara  İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15/06/2011 tarih ve 26173 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın   Gül Sevil ÖZLE 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 23 Mayıs 2011 tarih ve 7820 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 24 Mayıs 2011 tarih ve 5336 sayılı Radikal ve 17 Mayıs 2011 tarihli ve saat 17:08:59 de KAP'ta ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 20 Mayıs 2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şžirket'in toplam 25.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden; 18.500.000.- TL.'lik sermayeye karşılık 18.500.000 adet hissenin asaleten,   diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 74(yüzde yetmişdört)'sinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Genel Kurul'un toplanmasına görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri Sayın Gül Sevil ÖZLE 'nin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zekai DURSUN tarafından açıldı.

1- Yapılan seçim sonunda Divan Başkanlığı'na Zekai DURSUN'un, Oy Toplama Memurluğu'na Gizem DALKILIç'ın, Katipliğe Zuhal LÖK'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Seçilen Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.şž. tarafından hazırlanan, 2010 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu görüşüldü, müzakere edildi ve oybirliği ile onandı.

4- 2010 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı okunarak, müzakere edildi ve onandı.

5- 2010 yılı içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Kamil Kalaycı, Esra Berk ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine, 2010 yılı içinde görev alan Denetçi, Sema şžendil, Murat Bayram ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Başkanlığına üç yıl süre ile Zekai Dursun'un, Başkan yardımcılığına üç yıl süre ile Nejat Recai Dursun'un, Yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süre ile Ayşe Gül Karaca'nın, Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu bağımsız üyeliğine üç yıl süre ile Kamil Kalaycı ve Esra Berk'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- 2011 yılı için şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.şž. ile çalışılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- şžirketimiz 2010 yılını zararla kapatmasından dolayı (S.P.K. düzenlemeleri gereği                                   - 3.947.514.- TL) 2010 yılı için kar payı dağıtılmamasına dair yönetim kurulu teklifinin oy birliği ile   kabulüne karar verildi.

9- şžirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin Kar dağıtım politikası ; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şžirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, %20'sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınması ve kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilmesi yönünde olacaktır

10- Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 500 TL huzur hakkı ödenmesine, Denetçilere aylık 2.500.TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- şžirketimizin büyük ortağı Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.şžti.'nin Anonim şžirkete dönüştürülmesi ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak üzere ' Nejat Recai Dursun' a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Yönetim kurulu üyelerine TTK 334.ve 335.Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

13- Dilek ve Temenniler ile Kapanış