Van'da 2.7 milyon TL'ye icradan satılık 7 katlı az hasarlı apartman!

 Van'da 2.7 milyon TL'ye icradan satılık 7 katlı az hasarlı apartman!T.C. Van 2. İcra Müdürlüğü, Van'da bulunan 2 milyon 749 bin 360 TL değerindeki az hasarlı 7 katlı bir apartmanın 1/2 hissesini 1 milyon 374 bin 680 TL'den satışa çıkardı. Satış, 20 Temmuz 2012 Cuma günü yapılacak


Verilen ilan şöyle;


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. VAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sayı: 2011 / 7861 ESASÖrnek No. 27

Salmasına Karar verilen aşınmazın cinsi, kıymet, adedi, evsafı:

TAPU KAYDI : Van ili, Merkez, Şabaniye Mahallesi, Hacıbekir ilkokulu sokağı mevkiinde.tapunun 10 cilt,953 sayfa,247 ada, 81 parselde kayıtlı, 1,814,14 m2 yüzölçümlü,arsa niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesi 1,374.680,00TL muhammen bedelle saat: 10.00-10.10 arası açık artırma suretiyle satılacaktır. 


İMAR DURUMU : Taşınmaz uygulama imar planında, 18L2D paftasında kısmen ayrım nizam 4 kat.yoldan 5 metre yanlardan 3 metre çekmeli olarak imar planına işlenmiştir. 


HALİ HAZIR DURUMU : Arsa üzerinde bodrum + 7 katlı her katta 2 daire bulunan kargir yapı mevcuttur. Yapının kat irtifakı dosyasında ve yapılan incelemede olmadığı görülmüştür. Van Depreminden dolayı Valilik sitesinin hasar tespit nihai sonuç'una göre az hasarlı çıkmıştır. 


KIYMET TAKTİRİ: Yapıda bulunan daire alanı yaklaşık 235 m2,5+1 dir.Mesken kaloriferli ve asansörlüdür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğine göre 3. sınıf B grubu yapı özelliği taşımaktadır.Yapının oturma alanı 500 m2 2012 yaklaşık birim maliyet değeri açıklanmadığından, 2011 yılı birim maliyet fiyatına %10 eklenerek 2012 yılı birim maliyet fiyatı hesaplanacaktır. 2011 yılı birim maliyet fiyatı 565 TL m2 dir. Yapının yıpranma payı %4 dür, Arsanın değeri 200 TL/m2 dir. Kat irtifakı olmadığından yapının tamamı hesaplanmıştır.

Meskenin Değeri: 2,386.560,00 TL Arsanın Değeri :+ 362.800.00 Tl

2.749.360,00 TL Borçlunun hissesi 1/2 olduğundan 1.374,680,00TL muhammen bedelle satışa çıkacaktr.Saiş Şartlan: A) Taşınmazların tümü 20.07.2012 Cuma günü 10:00-10:10 saatleri arasında Van Adliyesi 2- İcra Müdürlüğü Kalemi-Van adresinde açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu artırmada muhammen kıymetin %60'ını ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şartıyla en çok fiyat verene ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü bağlı kalmak kaydıyla taşınmazlar 30.07.2012 Pazartesi günü Van Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Kalemi-Van adresinde aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada muhammen kıymetin % 40 ını bulması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması mas¬raflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihen ödenir. B) Artırmaya iştirak edeceklerin iştirak edeceği bölüme ilişkin % 20 si pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Her bir taşınmaz için ödeme tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan nispet dairesinde katma değer vergisi, damga resmi, tapu alım harcı ve masrafları ile teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden alıcıya iade edilir. Satış peşin para iledir. Satış bedeli için istendiğinde 10 gün mehil verilebilir.lhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekten imtina (alacağına) mahsuben ihale yapılmamış olması şartı hariç) satış bedeli nakten icra veznesine yatınlır. (İİK.m.134/4)%18 KDV ve damga vergisi ile tapu harcının yarısı ihale alıcısından tahsil edilecek olup, tellaliye ve tapu harcının diğer yansı satış bedelinden ödenecektir.(İİK.m. 134/4) 


İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin(irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerinde ki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili le sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. D)Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İ.İ.K.nun 133.maddesi gereğince ihale fesh edilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10 ncu günden itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi (takip talebindeki faiz esas alınmak üzere) ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. E) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. F)Tapu sicilinde taraf olup adresi belli olan veya olmayanlara gönderilen satış ilanının bila tebliğ müdürlüğümüze iade edilmesi halinde veya adresleri bilinmeyen ilgililer için iş bu gazete ilanı ilanen tebliğ mahiyetindedir. (İİK.m 127) G) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları; başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/7861 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 31.05.12 ic.if.K.m.126)B: 36353www.bik.gov.tr


İlan için tıklayın!