Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi işletilmek üzere kiraya verilecek!

Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi işletilmek üzere kiraya verilecek! Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi işletilmek üzere kiraya verilecek!

Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 10 yıl süre ile işletilmesi amacıyla açık teklif usulü ile kiraya verilecek...Mülkiyeti Çarşamba Belediyesine ait Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 10 yıl süre ile işletilmesi amacıyla  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

İhale, Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 30 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00'de başlayacak olup Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhale ilanı:
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Mülkiyeti Çarşamba Belediyesine ait 1010 ada, 3 Parselde inşa edilmiş olan şartnamesinde niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz üzerinde kurulu Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi 10 yıl süre ile işletilmesi amacıyla; Çarşamba Belediyesi tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1-İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 30.04.2019 Salı günü saat 10'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
3 - İsteklilerin, 30.04.2019 günü en geç saat 10.00’e kadar teklif zarfını Belediyemize vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir
4‐ Aylık muhammen kira bedeli 75.000 TL olup, Geçici teminatı %3 olan 270.000 TL ‘dir.
5- İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir..
İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ ) İSTENECEK BELGELER
01- Kanuni İkametgah Belgesi,
02- Adres Beyannamesi,
03- Nüfus Cüzdanı Örneği,
04-Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
05) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,
İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER
01-) Vergi Levhası
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
03-) Ticaret Sicil Belgesi,
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
05-Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

6-2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
7-Belediyemiz, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.