08 / 08 / 2022

Vega Gözetim Danışmanlık Eğitim Ve Belgelendirme Limited Şirketi kuruldu!


Vega Gözetim Danışmanlık Eğitim Ve Belgelendirme Limited Şirketi bugün Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Yiğitcan Yenilmez tarafından kuruldu.Vega Gözetim Danışmanlık Eğitim Ve Belgelendirme Limited Şirketi bugün Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Yiğitcan Yenilmez tarafından kuruldu.

Vega Gözetim Danışmanlık Eğitim Ve Belgelendirme Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü ulusal ve uluslararası kanun,yönetmelik,standart,norm , regülasyon vb. teknik şartlara uygun olarak muayene hizmetleri. Kaynak prosedürlerinin değerlendirilmesi ve onaylanması, kaynakçı ve kaynak yöntem testlerine nezaret ve sertifikalandırmak. Tasarım Muayenesi, İmalat ve Montaj Süreci Muayenesi, İmalat Süreci Kontrolü,Ürün muayeneleri Malzeme Onayı. 2. Akreditasyon kapsamı dışında da İkinci ve Üçüncü taraf proje gözetim ve kontrollük hizmetleri, kalite kontrol ve kalite güvence denetimleri ve gözetimleri, montaj gözetimleri, tahribatlı ve tahribatsız testlere nezaret. Endüstriyel ekipmanların testleri ,her türlü basınçlı ve basınçsız kapların testleri ve denetimi ve periyodik kontrolleri. 3. İş sağlığı ve iş mevzuatlarına uygun kazanlar,basınçlı kaplar,depolama tankları ve boru sistemlerinin sıcak ve soğuk kontrol ve sertifikalandırmasını yapmak. 4. Uygunluk değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi 5. Akreditasyon kapsamına girmeyen her türlü makine, techizat, yedek parça mamül, yarı mamül ithalat ihracatı, bunların kurulması çalıştırılması ,kiralanması. 6.Kalite,çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzenlemelere,standartlara ve benzer kriterlere göre her türlü işletmenin kalite yönetim sistemlerinin inceleme,tespit ,analiz,denetim, uygunluk değerlendirme,rapor düzenleme ve sertifikalandırma faaliyetlerini gerçekleştirmek, 7.Risk analizleri ve kontrolleri. 8.Yangın algılama sistemleri,yangın söndürme sistemleri kontrolleri. 9. Akreditasyon kapsamına girmeyen her türlü sanayi tesisi projelendirme,inşaat,montaj,kurma,devreye alma 10.Sanayi tesislerinde modifikasyon,tamir,yenileme,faaliyetlerinin gözetim ve denetimlerinin yapılması,yaptırılması. 11. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışanları ve çalışmak isteyenleri belgelendirmek amacı ile sınav merkezleri kurmak,işletmek ve personel belgelendirme hizmetleri vermek. 12.Ulusal Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Bağımsız Teknik Müşavirlik hizmetlerinin verilmesi Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için; a.Şirket konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında şirketin konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir,kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 13.Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 14.Ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bağımsız teknik müşavirlik, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi .b.Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir,başkalarına ait olanların devirlerini alabilir. c.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü arsa, arazi, bina gibi her türlü gayrimenkulleri, her türlü taşıtları, her türlü menkul malları alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi ile ilgili hernevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d.Şirket yur tiçi ve yurt dışı bankalar veya diğer kredi kuruluşlarından ihtiyacı olan kredileri alabilir, gerekli teminatları verebilir. Finansal kiralama (leasing) yapabilir.Konusu ile ilgili ihale ve taahhüt işlerine katılabilir. e.Konusu ile ilgili her türlü mamul, malzeme, hammadde, makine teçhizat ve yedek parça alım, satım,ithalat ve ihracatını yapabilir. f. Akreditasyon kapsamına girmeyen konularla ilgili mümessillik, distribütörlük, yetkili satıcılık, bayilik, acentelik,komisyonculuk anlaşmaları yapar ve uygulayabilir.