Veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016!

Veraset ve İntikal Vergisi Yasası gereğince bu vergi miras kalan taşınmaz mallar için mirasçılar tarafından ödeniyor. Vergi için beyan verilmezse ceza kesiliyor. İşte veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016..Veraset ve İntikal Vergisi Yasası gereğince Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset  tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız (karşılıksız) bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor.


Buna göre kendisine miras kalan kimseler veraset ve intikal vergisinin mükellefi oluyor. Yasanın 20'inci maddesi uyarınca bu verginin mükellefiyeti; 


* Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde, 

* Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte, 

* Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihte başlıyor.


Bu vergi 3 sene boyunca Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Böylece toplam 6 taksitte veraset ve intikal vergisi ödenmiş oluyor. Ancak öncesinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmiş olması gerekli.


Vergi Usul Yasası'nın usulsüzlük halleri ile bu hallere ilişkin cezaları belirleyen 352'nci maddesinin; 


- İkinci derecede usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, beyanname verme süresinin bitiminden itibaren 15 günlük birinci ek süre içinde verilmiş olması ikinci derece usulsüzlük, olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 


Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız olarak kendilerine mal intikal eden mükelleflerin, yasada öngörülen süreler geçtikten sonra  beyanname vermeleri veya hiç beyanname vermemeleri halinde uygulanacak usulsüzlük cezaları inşa aşağıda açıklanmış bulunmaktadır. 


- Beyannamenin yasada öngörülen beyanname verme süresinin bitiminden itibaren 15 günlük birinci ek süre içinde verilmesi halinde Vergi Usul Yasasına bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"in üçüncü sırasındaki ikinci derece, usulsüzlük cezası kesilecektir. 


- Beyannamenin, 15 günlük birinci ek süre geçtikten sonra, ikinci ek süreye ilişkin idarece herhangi bir tebligat yapılmadan verilmesi durumunda ikinci derece derece usulsüzlük cezası

kesilecektir,(20.06.1991 gün ve 44671 sayılı 1991/1 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi(l) Seri numaralı İç Genelgesi) 


- Beyannamenin, idare tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde, anılan yasaya bağlı cetvelin üçüncü sırasındaki birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. 


- Beyannamenin, idarece tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise, söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda re'sen takdiri de gerektirdiğinden, anılan yasaya bağlı cetvelin üçüncü sırasındaki birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilecek, ancak Vergi Usul Yasası'nın 336'ncı maddesi göz önünde bulundurulacaktır. Dolayısıyla cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa, bunlara ait cezalardan sadece miktar olarak en ağırı kesilecektir. 


Öte yandan, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin yasada öngörülen süreden sonra verilmesi nedeniyle uygulanacak usulsüzlük cezasının, söz konusu beyannamenin verildiği tarihte uygulanmakta olan usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar esas alınarak, her bir mirasçı için ayrı ayrı kesilmesi gerekmektedir. Veraset ve intikal vergisi sorgulama!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com