Vize'de aylık 22 bin TL kirayla taşınmaz!

Vize'de aylık 22 bin TL kirayla taşınmaz! Vize'de aylık 22 bin TL kirayla taşınmaz!

Vize Belediye Başkanlığı mülkiyeti ilçeye ait taşınmazları aylık 22 bin TL'den kiraya veriyor. 10 yıl müddetle kiraya verilecek taşınmazların ihalesi 19 Haziran'da yapılacak.Vize Mehmet Akif Mahallesi'nde yer alan taşınmazlar aylık 22 bin TL'den kiraya veriliyor. İhalesi 19 Haziran 2017'de saat 14.00'da gerçekleştirilecek taşınmazların kira süresi 10 yıl olarak belirtiliyor. 
Vize Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi Acı Çeşme Caddesi No: 38 ve 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.372,23 arsa alanı ile birlikte 5.322,00 m2 kullanım alanı bulunan Ofis işyeri ve Arsası şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2 - Kiralaya verilecek olan yerin geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

- Başvuru Dilekçesi

- Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu.

- Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.

- Tebligat adresini gösterir belge.

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

- Noter tasdikli imza beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

- Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.

- Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

6 - Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

7 - İsteklilerin İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.