Yapı ruhsatı formu!

Yapı ruhsatı formu! Yapı ruhsatı formu!

TÜİK'in resmi internet sayfasında yayımladığı Ulusal Adres Veri Tabanı Yapı Belgeleri El Kitabı'nda yapı ruhsatı formu ile ilgili detaylara yer veriliyor. Yapı ruhsatı formu nasıl doldurulur? İşte yanıtı...


Yapı ruhsatı formu!

Yapı ruhsatı formu ile ilgili detaylar, TÜİK'in yayımladığı Ulusal Adres Veri Tabanı Yapı Belgeleri El Kitabı'nda yer alıyor. İmar planı olsun ya da olmasın İmar Kanunu’nun 21. ve 26. Maddeleri uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından Yapı Ruhsatı verilmesi zorunludur. Usulüne uygun doğru ve eksiksiz düzenlenmeyen Yapı Ruhsatı, onaylanmış olsa dahi geçersiz sayılıyor.


Ruhsat formunun, 1 asıl, 3 nüsha olarak düzenlenmesi gerekiyor. Aslı yapı sahibine veriliyor; 1’inci nüsha Ruhsatı veren kurumda kalıyor. 3’üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderiliyor. 


Yapı Ruhsatı Formu’nun 2 nci nüshası, İçişleri Bakanlığı tarafından aksi bildirilinceye kadar inşaata başlansın ya da başlanmasın ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na gönderilmeye devam edecektir. 


Yapı inşaasına başlanıldığında; ruhsat formunun inşaata başlama tarihi de işlenerek bu tarihten itibaren onaylı birer örneği bir ay içinde ilgili meslek odalarına gönderilecektir. 


Açıklama ve duyuru sayfasının 1 nüshası yapı sahibine verilecek, 1 nüshası da Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. 


Yapı ruhsatı formu:


Yapı Ruhsatı formu usulüne uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bölümler için, yanlızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mutlaka aynı ruhsat tarih ve numarası yazılarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. 


Yapı Ruhsatı, benzer dahi olsa her bir yapı için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

Yapı Ruhsatı Formu’nun oluşturulması ve Ulusal Adres Veri Tabanı’na İşlenmesi 


Yapı Ruhsatı ile ilgili süreç, 5490 Sayı ve 25/04/2006 tarihli “Nüfus Hizmetleri Kanunu”nun “Sekizinci Kısım” 50. Maddesi 1. fıkrası ile “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in İkinci Bölüm 9. Maddesine göre gerçekleştirilecektir. 


Ulusal Adres Veri Tabanı’nda, Yapı Ruhsatı verilecek yapının adresi işlenmiş olmak zorundadır. Web üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Ulusal Adres Veri Tabanı’nı görme ve değiştirme konularında yetkilendirilmiş kişiler Yapı Ruhsatı verilecek yerin dış kapı numarasına kadar adresini seçecek ve bu alanda yer alan yapı belgeleri menüsünden Yapı Ruhsatı hazırla seçeneği seçilerek veri giriş sayfasına ulaşılacaktır. Bu sayfaya giriş yapılmadan önce kullanıcının TC kimlik numarası , şifresi sorgulanacaktır. Yapı Ruhsatı web ortamında usulüne uygun olarak doldurulup çıktısı formun üstüne “Ruhsat Takip No” olacak şekilde alınacaktır. Yapı Ruhsatı formu, ilgili makamlarca onaylandıktan sonra tekrar ulusal adres veri tabanına kaydedilmiş olan “Ruhsat Takip No” kullanılarak ilgili Yapı Ruhsatı çağrılıp onay butonuna basılarak onaylandığı teyid edilecektir. Sistemin oluşturduğu onay kodu Yapı Ruhsatı formunda “118. Onay kodu” Bölümüne elle yazılarak Yapı Ruhsatı verme işlemi sonlandırılacaktır.


RUHSATIN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANMASI GEREKLİ GÖRÜLEN BİLGİLER 

AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. 


Ruhsat Takip No: Yıl içinde verilen Yapı Ruhsatları 1’den başlayarak yıl sonuna kadar verilen her form için artan sırada ayrı numara web üzerinden Yapı Ruhsatının sağ üst köşesine verilecektir. Bu numara; yeni yapı, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, resterasyon, güçlendirme, kullanım değişimi, 

fosseptik, mekanik, tesisat, elektrik tesisatı, isim değişikliği, istinat duvarı, bahçe duvarı ve diğer ruhsat veriliş amacı için ayırım yapılmaksızın verilecektir. Sisteme kaydedilmiş olan Yapı Ruhsatı formuna ruhsat takip numarası kullanılarak erişilecektir. 


1. Bölüme, Yapı Ruhsatını veren kurumun adı yazılacaktır. 


2. Bölüm, Ulusal Adres Kayıt Sistemi ve Numaralama Yönetmeliği’ne uygun olarak Yapı Ruhsatı düzenlenen yapıya ilişkin adres eşleştirilecektir. 


3., 4. ve 5. Bölümlere, yapının yapılacağı yerin pafta, ada ve parsel numaraları yazılacaktır. 


6. Bölümde, içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel için düzenlenecek olup, onaylı mimari projenin vaziyet planında belirtilen blok numarası yazılacaktır. 


7. Bölüme, onaylı mimari projede belirtilen bağımsız bölüm numaraları yazılacaktır. Bu bölüm ilave, kat ilavesi, tadilat amacıyla verilen Yapı Ruhsatları için doldurulacaktır. 


8. Bölümde, Ruhsat, seçeneklerde belirtilen amaçlardan hangisi için veriliyor ise “X” işareti konulacaktır. Bunların dışında bir amaç için veriliyor ise, 19. boş olan seçenek işaretlenerek yanına amacı yazılacaktır. Bir yapı için birden 

fazla ruhsatın veriliş amacı söz konusu ise, her bir amaç için aynı ruhsat numarası ile ayrı form düzenlenecek ve detay bilgiler Diğer Hususlar bölümünde açıklanacaktır. 


9. Bölüme, ruhsatın onay tarihi; 10. Bölüme, ruhsatın numarası yazılacaktır. 


11. ve 12. Bölümler, ruhsatın veriliş amacı yeni yapı ve ek bina ise doldurulmayacaktır. Bu bölümlere bu ruhsat 

konusu yapı için düzenlenen ilk Yapı Ruhsatının tarihi ve numarası yazılacaktır. 


13. Bölüme, Yapı Ruhsatının düzenlendiği parseli içeren yürürlükteki imar planının onay tarihi yazılacaktır. 


14. ve 15. Bölümlere, bu ruhsat için yürürlükteki imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş imar durumu belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Ruhsatın onay tarihinde imar durumu belgesi hükümlerinin geçerliliği kalmamış ise imar durum belgesine göre ruhsat düzenlenmeyecektir. 


16. Bölüme, statik projeye esas zemin etüt raporunun onay tarihi yazılacaktır. 


17. Bölüm, uygulama imar planı bulunan parseller için doldurulacaktır. Buraya, İmar parselini oluşturan ve tapu tesciline esas olan parselasyon planının onay tarihi yazılacaktır. İmar planı olup onaylı ve tescile konu parselasyon 

planı olmayan alanlarda Yapı Ruhsatı düzenlenmeyecektir. 


18. Bölüme, bu ruhsatın düzenlendiği parselin uygulama imar planında belirtilen kullanma amacı yazılacaktır. İmar planı olmayan ancak üst ölçekli diğer planlar kapsamında kalan alanlarda plan ve plan notlarına göre doldurulacaktır. Herhangi bir plan kapsamında kalmayan alanlarda “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine” uygun olarak doldurulacaktır. 


19. Bölüme, parselin tapu kayıtlarına esas alanı m² olarak yazılacaktır. Bu bölüm, 57. ve 62. Bölümlere kaydedilen alanlardan büyük olmalıdır. 


20., 21. ve 22. Bölümler, ilgili tapu sicil müdürlüğünden alınan güncel belgede yer alan bilgiler doğrultusunda 

düzenlenecektir. 


23. Bölüm, ‘Çevresel Etki ve Değerlendirmesi’ne konu parsel ve yapılar için doldurulacaktır. 


24. Bölüme, bu ruhsat konusu yapı için temelin inşasına yönelik kazının yapılacağı tarih yazılacaktır. 


25. Bölüme, yapı sahibince inşaatın planlanan bitirme tarihi yazılacaktır. Bu tarih, beş yılık en fazla ruhsat süresinde teknolojik olarak bitirilmesi güç olan yapılar haricinde beş yılı aşmamalıdır. Fenni mesuller veya yapı 

denetim kuruluşu ile yapılan yapı denetim hizmet sözleşmelerinde yer alan süreyi hiçbir şekilde aşamaz. 25. Bölüme kaydedilen tarih, 24. Bölüme kaydedilen tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. 


26. Bölüme, Yapı Ruhsatının onay tarihinden itibaren en fazla ruhsat süresi olan 5 yıllık sürenin son günü yazılacaktır. 5 yıllık en fazla ruhsat süresini aşacak yapılarda yenileme ruhsat başvurusunda bulunulmasından fenni mesuller veya yapı denetim kuruluşu ile yapı müteahhidi de sorumludur. Bu bölümde yer alan tarihte Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmaz veya yenileme ruhsatı düzenlenmez ise yapı en geç üç gün içinde idarece 

mühürlenir. 


27. Bölüme, parsel sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası yazılacaktır. Birden fazla ortaklıklı parsellerde ve yapı sahibi “özel” işaretlenmiş ise bu bölüme en büyük hissedarın bilgileri yazılacaktır. “Kamu” işaretlenmiş ise T.C. Kimlik numarası doldurulmayacaktır. Birden fazla hissedarı olan yapılarda hissedarların onaylı yapı projelerine ve ruhsata muvafakat alınmadan Yapı Ruhsatı düzenlenemez. Bu bölümde, yapı sahinin özel veya kamudan hangisi ise işaretlenerek belirtilecektir. 


28. ve 29. Bölümlere, yapı sahibinin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarası yazılacaktır. 


30., 41., 49., 94., 99., 105. Bölümler, adres bilgi sistemine uygun olarak düzenlenecektir. 


31. Bölüm, yapı sahibi tarafından imzalanacaktır. 


32. Bölüme, tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 


33. Bölüme, yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odasında kayıtlı olduğu sicil numarası yazılacaktır. 


34. Bölüme, yapı müteahhidinin bağlı olduğu meslek odası tarafından bu ruhsat için düzenlenen sicil durum belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Sicil durum belgesi olmadan Yapı Ruhsatı düzenlenmeyecektir. Yabancı müteahhitler için ticaret odası tarafından düzenlenen geçici belgenin tarihi ve numarası yazılacaktır. Sicil durum belgesi getirilmeden Yapı Ruhsatı düzenlenmeyecektir. 


35. ve 36. Bölümlere, yapı müteahhidinin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarası yazılacaktır. 


38. ve 39. Bölümlere, yapı müteahhiti ve yapı sahibinin karşılıklı taahütlerini içeren noterden onaylı sözleşmenin 

tarih ve numarası yazılacaktır. 


40. Bölüme, yapı müteahhidine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen yapı müteahhidi yetki belgesinin numarası yazılacaktır. Bu bölüme ilişkin uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 


42. Bölüm, yapı müteahhidi tarafından imzalanacaktır. 


43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. Bölümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Tip İmar Yönetmeliğinde şantiye şefi zorunluluğu getirilen yapılar, kıyı yapıları ve kamuya ait yapılar için doldurulacaktır. 


45. Bölüme, mimar ve mühendisler için şantiye şefinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen sicil durum belgesinin tarihi ve numarası yazılacaktır. Tip İmar Yönetmeliğinde belirli büyüklükteki yapılar için fen adamlarına şantiye şefi yetkisi verilmesi halinde bu bölüm yönetmeliğe uygun olarak, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından verilen belgenin tarihi ve numarası yazılarak doldurulacaktır.