Yeni iskan alanlarının tespiti!

Yeni iskan alanlarının tespiti! Yeni iskan alanlarının tespiti!

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar arasında yer alan yeni iskan alanlarının tespiti ile ilgili yasal hükümlere İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer veriliyor. İşte yönetmelik hükümleri...Yeni iskan alanlarının tespiti!

Yeni iskân alanlarının tespiti, etüdü, harita işlemleri, imar plânlarının yapılması, parsellerin ayrılmış olarak ifrazen tescilleri, gibi işlemler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yeni iskân alanlarına dair işlemler ile ilgili yasal hükümler İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alıyor.


Yönetmeliğe göre, yeni iskân alanındaki arsalar satınalınma veya kamulaştırılma sûretiyle Bakanlık emrine geçmiş ise, hak sahibi ailelere verilecek arsaların bedelleri; yollar, ortak alanlar ile sosyal yapılar için ayrılan alanların bedelleri de eklenerek bulunacak değerler olarak karşımıza çıkıyor. Hak sahibi aileler, bu bedeller üzerinden borçlandırılıyor.


Yeni iskan alanlarının tespiti nasıl yapılır?

MADDE 15 – (1) Yeni iskân alanlarının tespiti, etüdü, harita işlemleri, imar plânlarının yapılması, parsellerin ayrılmış olarak ifrazen tescilleri, aplikasyon işlemleri, arsa satışının ilân edilmesine dair işlemlere ilişkin usûl ve esaslar Bakanlığın talimatı ile belirlenir.

             

(2) Yeni iskan alanı içindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin, bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve ihtiyaç fazlası olup tahsis amacı değiştirilen arazinin, göl ve bataklıklarının kuruması veya kurutulması ve nehirlerin doldurulması ile meydana gelen arazinin, işletmeye elverişli olmayan tuzlu, alkali, taşlık ve benzeri topraklardan ıslah suretiyle elde edilen arazinin veya kadastro sonucu tapulama harici olan yerlerin Hazine adına tapuya tescilleri, ilgili müdürlükçe, tescil için gerekli evraklar hazırlanarak mahalli maliye kuruluşu aracılığı ile yaptırılır.

             

(3) Borçlandırmaya esas taşınmazlar ile satınalınacak taşınmazların râyiç bedellerini tespit etmek üzere; ilgili il müdürünün veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, konu ile ilgili üç teknik elemandan oluşan bir Kıymet takdir komisyonu Müdürlükçe teşkil edilir. Ayrıca, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uzlaşma komisyonu görevlendirilir.

             

(4) Yeni iskân alanındaki arsalar satınalınma veya kamulaştırılma sûretiyle Bakanlık emrine geçmiş ise, hak sahibi ailelere verilecek arsaların bedelleri; yollar, ortak alanlar ile sosyal yapılar için ayrılan alanların bedelleri de eklenerek bulunacak değerlerdir. Hak sahibi aileler, bu bedeller üzerinden borçlandırılırlar. Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde Kanunun 39 uncu maddesi hükmü uygulanır.

             

(5) İskânen verilecek tarım arazisi satınalınmak veya kamulaştırılmak sûretiyle Bakanlık emrine geçmiş ise, hak sahibi ailelere verilecek tarım arazisinin bedelleri; tarla içi yolların ve ortak kullanım amaçlı alanların bedelleri de eklenerek bulunacak değerlerdir. Hak sahibi aileler, bu bedeller üzerinden borçlandırılırlar.

             

(6) Satınalma veya kamulaştırma dışındaki yollarla Bakanlık emrine geçen arazi ve arsa değerleri, kıymet takdir komisyonunca tespit edilir.

             

(7) İskânen verilecek arazi ve arsalarda yapılan iyileştirme, geliştirme, parselasyon ve aplikasyon hizmetleri satınalma suretiyle yaptırılmış ise, bu giderler maliyet bedellerine eklenir.


İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği!
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com