İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği! İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2012 Çarşamba günü 28474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere yer veriliyor...YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “borçlandırmanın” ibaresi “iskân plânlama etütlerinin” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“c) İskân plânlama etütlerinin başlangıcı, iskân duyurusunun yapıldığı tarih olup, taşınmazı olmayanlar için bu tarihin takvim yılı başlangıcından en az üç yıl öncesinden beri kamulaştırma sahasında ikamete yönelik yerleşik oldukları belgelenmeyenler,”


MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Altmış gün içinde arsa bedelinin tamamını yatırmayanların veya birinci taksitini yatırarak borçlanma sözleşmesi imzalamayanların hak sahiplikleri iptal edilir.”


“(5) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre uygulama gerçekleştirilmiş olan köylerde, eski yerleşim yerinde kalan aileler köyün idarî sınırları içinde toplulaştırılırlar. Ancak, köyün idarî sınırları dışında 7269 sayılı Kanuna göre uygulama gerçekleştirilmiş ise geriye kalan aileler, köyün tüzel kişiliğinin kaldırılması hâlinde, sınırları içine alındığı köyün merkezinde veya köyün sınırları içinde hak sahibi olan ailelerin yerleştirildiği yeni yerleşim yerinde bu madde hükümlerine göre birleştirilebilirler.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütüİskan Kanunu!
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği!