Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun!

Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun!Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.


Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler ile mahkemeler yahut icra ve iflas daireleri tarafından belirtilen sürelerin, nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere mevcut tüm icra ve iflas takipleri ile yeni taleplerin alınmasının 30/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31/5/2021 tarihine kadar durdurulması ile icra ve iflas daireleri tarafından mal ve hakların satışına ilişkin ilan edilmiş olan tarihin durma süresinin bitimine kadar ertelenmesi amaçlanıyor.

Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun!

GEREKÇE 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı, iktidarın gerekli önlemleri zamanında almamış olması ve alındığı açıklanan önlemlerin de bizzat iktidar partisi ve yürütme organı tarafından hiçe sayılarak kağıt üzerinde bırakılması yüzünden Türkiye nüfus başına düşen vaka sayısında Avrupa'nın hatta Dünyanın ilk sırasına taşımıştır. 

Salgının yayılma hızının düşürülmesi için nihayet 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayacak şekilde bazı idari önlemler alınarak ilan edilmiştir. Ancak, gelir kaybı yaşayacak kesimler için hiçbir ekonomik destek açıklanmamıştır. İşini kaybeden, işyerini açamadığı için aylardır ciddi sıkıntı içinde bulunan vatandaşlarımız, kapanma döneminde kaderine terk edilmiştir. Zaten ağır bir borç yükü altında olan vatandaşlar, hacizlerle karşı karşıyadır. 

Ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde duracağı bu dönemde vatandaşların önemli bir kısmının, pandemiden kaynaklanan zorlayıcı ve alınan idari önlemlerden kaynaklanan zorunlu nedenlerle çeşitli maddi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği bilinmektedir. Bu durumun birçok gerçek ve tüzel kişiyi güç duruma düşürmesini önleyebilmek için ülke genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takiplerinin durdurulması, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazının durdurulması gerekmektedir.

Salgın ve salgına karşı alınan idari önlemlerin yarattığı elverişsiz ortamda borçlulara süre verilmesi, takiplerin durdurulması, borçlunun olduğu kadar alacaklıların da yararına sonuçlar doğuracaktır. Zira icra ve iflas takipleri ile takip sürelerinin durdurulması, borçluların iflasını önleyeceği gibi alacaklının da belli bir gecikme yaşanmış olmasına rağmen alacağını bu sürenin sonunda tam olarak tahsil edebilmesini kolaylaştıracaktır. 

Teklifle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile diğer kanunlarda belirlenen takibe ilişkin süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından belirlenen edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 30 Nisan 2021 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulması önerilmektedir. 

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirus (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“EK MADDE 1 – (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve iflas Kanununda ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 30/4/2021 tarihinden itibaren 31/5/2021 tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. 
(2) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında; 
a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz. 
b) Durma süresi içinde rizaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir. 
(3) İcra ve iflas dairelerince durma süresince alınması gereken tedbirlerle buna ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.” 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.