Yeşil GYO'da iş ve işlemlerin ifası için Işık Gökkaya yetkilendirildi!

Yeşil GYO'da iş ve işlemlerin ifası için Işık Gökkaya yetkilendirildi! Yeşil GYO'da iş ve işlemlerin ifası için Işık Gökkaya yetkilendirildi!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklamada bulundu...


EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 24.05.2013 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirket esas sözleşmesinin  "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 17. maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden; yurtiçinde, vadesi 3 yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, hamiline, bir veya birden çok seferde tertipler halinde, 100.000.000.-TL (YüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı planlanan tahvil, finansman bonosu ve/veya diğer borçlanma araçlarının kuponlu ve/veya kuponsuz olarak ihraç edilmesi, faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200-500 baz puan (%2,0-%5,0) aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi akdedilmesi, İstanbul Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, iş ve işlemlerin ifası (Borçlunun borcunu yerine getirerek borcun sona erdirilmesi)  hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Işık Gökkaya'nın yetkili kılınmasına, karar vermiştir.