Yıkım dilekçesi!

Yıkım dilekçesi!

Yıkılması istenilen bir yapının yıkım işlerine başlanılabilmesi için ilk olarak bağlı olunan ilçe belediyesine bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte yıkım dilekçesi örneği bu haberde...


Yıkım dilekçesi!

Yıkılması istenilen bir yapının yıkım işlerine başlanılabilmesi için ilçe belediyesine bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu yıkım dilekçesi örneği aşağıda bulunuyor:


Bina yıkım dilekçesi...


T.C

......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


             

             


......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, ve tapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin yıkım izninin verilmesi için gereğini arz ederim. 

                   

                                                                                                 ....../......./20....

                     

                                                                          

                                                                                                    

Mal Sahibi 

                                 

ADI-SOYADIT.C. Kimlik No:  

                                                                                                     

(imza)
Eki: -Tapu örneği

        

-(Vekil ise Vekaletname örneği)

              


Adres:.................................

............................................

............................................


Telefon:..............................