Yıldıray Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Yıldıray Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Yıldıray Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yıldıray Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Yıldıray Tutpınar tarafından kuruldu.Yıldıray Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Yıldıray Tutpınar tarafından kuruldu.

Yıldıray Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 

1. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 2. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 3. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 4. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 5. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 6. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. 7. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 8. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. 9. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 10. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. 11. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. 12. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. 13. Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. 14. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. 15. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 16. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 17. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunlar işletmek, 18. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. 19 -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 20-Amaç ve konusu ile ilgili İç ve dış piyasalarda yapılan Pazar araştırması sonuçlarını üçüncü şahıslara duyurmak bu maksatla çeşitli broşürler dergi ve sair basılı yayınlar neşretmek çeşitli emtialara veya pazarları tanıtıcı eğitici filmler ve slaytlar hazırlama , piyasa bülteni neşretmek 21- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, işyerleri kiralayabilir veya alıp satar yabancı firma ve kuruluşlarla lisans ve marka anlaşmaları yapabilir, 22- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için banka ve finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, 23- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için sergi,panel,halkla ilişkiler kampanyaları düzenler,piyasa araştırmaları yapar ve yaptırır, 24- Şirket amaç ve konusuna dahil yardımcı malzemeyi, demirbaş tesisat, alet ve edevatı, araç ve gereçlerin alım satımı, tamir ve dağıtımını yapmak, yaptırmak ve bu konuda taahhütlere ve ihalelere katılmak, 25- Şirket faaliyet konularıyla ilgili olarak, makine,cihaz ve komple tesis, yedek parça ve aksamını satın almak,satmak, komisyonculuk, mümessillik,bayilik yapmak,almak ve vermek,ihalelere,fuar ve sergilere katılmak,ihtira beratı, patent, lisans, marka, franchise anlaşması, ustalık ( know ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Esenkent Mah.Zehra Yıldız Sok. Açelya Evleri D-38-A Apt.1A/05 ESENYURT