Yorpet Petrol İnşaat Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Yorpet Petrol İnşaat Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Yorpet Petrol İnşaat Enerji Anonim Şirketi Sami Yorulmaz, Recep Yorulmaz ve Durmuş Yorulmuş tarafından 50 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.Yorpet Petrol İnşaat Enerji Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Sami Yorulmaz, Recep Yorulmaz ve Durmuş Yorulmuş tarafından kuruldu. 


Yorpet Petrol İnşaat Enerji Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 2-Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. 3-Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, 4-Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. 5-LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. 6-Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek. 7-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 8-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, kara yolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  9-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  10-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 11-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  12-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 13-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak   14-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 15-Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 16-Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 17-Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 18-Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. B-Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 1-Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun,orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek,emval ve kefalet kredileri vb. krediler temin etmek.Emtia,akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri vb. kredileri temin etmek. 2-Şirketin borçları ve alacaklarını temin amacıyla ipotek, rehin,kefalet,ticari işletme rehni ve diğer teminatları vermek, almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek.  3-Şirket amacının gerçekleşmesi için idarehaneler, depolar,idare binaları depolama tesisleri ile buna mümessil tesislerin kurulması, bunların bizzat veya başkalarına ihale suretiyle satmak,kiraya vermek,kiralamak,devir ve ferağ etmek ve üzerinden her türlü aynı şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 4-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu tesisleri ve gayrimenkul iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek,kiralamak,gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz,tevhit ve parselasyon ile ilgili her nevi işlemleri yapmak. 5-Şirket faaliyetleri için ruhsatname ve müsaadeleri istihsal ve iktisap etmek,konusu ile ilgili marka,patent,ihtira hakları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerYorpet Petrol İnşaat Enerji Anonim Şirketi ADRES; Fevzi Çakmak Mah.1.Fevzi Çakmak Cad.3 Küçükçekmece