Yozgat'ta 10.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Yozgat'ta 10.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Yozgat Defterdarlığı Sorgun İlçesi Malmüdürlüğü, Mükremin Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı.Termal Turizm ve Sosyal Tesisleri ile Ticari ve Rekreasyon Tesisleri Alanı imarlı arsanın satış bedeli 10 milyon 830 bin 20 TL olarak belirlendi.


Yozgat Defterdarlığı Sorgun İlçesi Malmüdürlüğü, Mükremin Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı.Termal Turizm ve Sosyal Tesisleri ile Ticari ve Rekreasyon Tesisleri Alanı imarlı arsanın satış bedeli 10 milyon 830 bin 20 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Yozgat Defterdarlığı Sorgun İlçesi Malmüdürlüğünden:


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR


Sıra No:1

Mah/Köyü: Eski Adı: Çatmasöğüt Köyü Yeni Adı: Mükremin Mahallesi

Mevkii:Köy Yanı

Ada:-

Parsel:1017

Cinsi:Ham Toprak

Yüzölçümü (metrekare):180.500,32 metrekare

Hazine Hissesi:Tam

İmar Durumu:Termal Turizm ve Sosyal Tesisleri ile Ticari ve Rekreasyon Tesisleri Alanı

Tahmini Bedeli (TL):10.830.020,00 TL.

G. Teminatı (TL):1.625.000,00 TL.

İhale Tarihi:16.11.2016

İhale Saati:14:00


 

Yukarıda özellikleri belirtilen Taşınmaz Mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

1 - İhale 16/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Sorgun Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) Nakit olarak verilecek Geçici Teminatlar Malmüdürlüğümüzün Ziraat Bankası Sorgun Şubesindeki TR 710001 0003 2200 0010 005904 İBAN numaralı Türk Lirası hesabına yatırılabilir.

c - Gerçek kişilerin; İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik numaralarını gösteren Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin, Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin, 

ç - Tüzel kişilerin 2016 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesinin; İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

d - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sorgun Malmüdürlüğünde görülebilir.

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 5.000,00.-(Beşbin) TL'yi, dışındakiler için 1.000,00.-(Bin) TL'yi aşması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde 3'er aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilecektir.

4 - Satışı yapılan taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi satış tarihini takip eden yıldan itibaren  5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de müstesnadır.

5 - Teklifler Posta ile de verilebilir. Ancak Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; bu ihalelere ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve www. yozgatdefterdarligi.gov.tr web sitelerinden öğrenilebilir. (Tel: 0 354. 415 41 41)

5 - Son müracaat tarihi 16/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar olup, müracaatlar Yozgat Sorgun ilçesi Malmüdürlüğüne yapılacaktır.

İlanen duyurulur.