Zeytinliklerin imara açılmasında son durum!

Zeytinliklerin imara açılmasında son durum! Zeytinliklerin imara açılmasında son durum!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan yeni kanun ile zeytinlik alanlarda yapılaşma sınırını kaldıran ve zeytinliklerin imara açılmasını öngören yasa teklifi TBMM'de görüşülüyor. İşte Zeytinliklerin imara açılmasında son durum..

Zeytinliklerin imara açılmasında son durum!

Zeytinliklerin imara açılması hakkında kanun tasarısı TBMM'de görüşülüyor. Bilindiği üzere zeytinlik alanlar yürürlükte olan mevcut 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile korunuyordu.


Ancak TBMM'ye sunulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile yürürlükteki yasanın 20. maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. 


Mevcut yasanın 20. maddesi gereğince, 3. derece sit niteliğinde olan bu zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamıyor ve işletilemiyor. 


"Madde 20 - (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.)

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.


Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.


Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir."


Yasa tasarısına göre yeni 20. madde ile zeytinliklerin alanlarının daralmasını ve bu sahalarda yapılaşmanın önlenmesi amacıyla getirilen kısıtlamalara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılıyor. 


Tasarının 4. maddesine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınmak suretiyle zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılıp işletilebilmesinin önü açılıyor.


Zeytinliklerin imara açılmasında son durum..

1 Temmuz'da tatile girmeyen TBMM’nin çalışmalarını sürdürme kararı almasıyla Zeytin bahçelerini enerji yatırımlarına açan tasarı, 10 Temmuz'da devredildiği alt komisyonda görüşülmeye başlandı. Zeytinliklerin imara açılması ile ilgili kanun tasarısı TBMM'de onay bekliyor.


Zeytinliklere yapılaşma sınırlaması kaldırılıyor!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com