Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi kuruldu!

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi kuruldu!

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi, Aykut Büyükekşi tarafından 4 milyon TL'lik sermaye bedeli ile 5 Mart 2014 tarihinde Bağcılar, Mahmutbey Merkez Mahallesi'nde kuruldu.


Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi, Aykut Büyükekşi tarafından 4 milyon TL'lik sermaye ile 5 Mart'ta kuruldu. 


Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi iş konusu; a- içinde ve yurt dışında konutlar işyerleri okullar, ibadet yerleri, spor tesisleri, fabrika ve atölye binaları, istasyonlar anıtlar, turistik tesisler ticari zirai, sınai tesisler, yapılar ve eklentileri, karayolları, demiryolları, limanlar, iskeleler, köprüler, tüneller, kanallar, barajlar, mendirekler, kanalizasyonlar, sulama tesisleri ve bunların benzerleri her türlü inşaatları yapmak  veya yaptırmak, ihalelerine katılmak, ihalesini yapmak, bunların alımını, satımını ve yönetim işlerini yapmak. b- Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlamak, uygulamak,kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak, c- Konusu ile ilgili, sıhhi, elektrik, ısıtma klima asansör ve benzeri tesisatların yapımı, montajı, yaptırılması, hafriyat ve nakliyat işlerini gerçekleştirmek, d- Toplu konut veya işyeri ihtiyaçlarını organize etmek, inşaatlarını yapmak, e- Konusu ile ilgili teknik bürolar kurmak, inşaatla ilgiliprojeler çizmek veya çizdirmek etütler yapmak, danışmanlık yapmak, yarışmalar tertip etmek veya yarışmalara katılmak,  f- Her türlü taşınmazın alımını, satımını, pazarlanmasını,ticaretini, yönetimini, işletilmesini, kiralanması ve kiraya verilmesini yapmak, organizasyon ve yönetim hizmeti vermek, g- Yapımını taahhüt ettiği işleri kısmen veya tamamen taşeron ve müteahhitlere vermek, ihalelere katılmak, h- Mülkiyetinde bulunan, satın aldığı veya kat karşılığı yada hasılat paylaşımı ile taahhütte bulunduğu arsalar üzerine inşaatlar yaparak bunların tümünü veya bağımsız bölümlerini üçüncü şahıslara satmak, kirayavermek, işletmek, i- Konusu ile ilgili yapıların tefrişinde kullanılan elektrikli ve elektriksiz ev aletleri, mobilya halı gibi malzemeleri ile inşaat malzemeleri orman ürünleri ile amaç ve konusu dahilinde alım satım ithalat ihracat pazarlama mümessillik kontrollük taahhüt ve müteahhitlik acentelik ve komisyonculuk işleri yapmak, j- Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, katlı mağazalar ve süper marketler, konaklama tesisleri, rekreasyon ve eğlence merkezleri, park, otopark, sinema, tiyatro, kültür merkezleri ve benzeri yerleri tesis etmek,bizzat veya işbirliği yoluyla işletmektir.  Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için :  1- Gerekli araç, nakil vasıtaları makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın almak ithal etmek gayrimenkullar iktisap etmek, gayrimenkullar ile ilgili cins tashihi yaptırmak devir ve ferağ etmek gayrimenkullar ile ilgili cins tashihi yaptırmak devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek gayrimenkullar ve tesisler kiralamak arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapmak veya yaptırmak depolar satış ve teşhir yerleri kurmak gerektiğinde bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak iktisap olunan gayri menkulleri taksim, ifraz ve tefrik etmek üzerlerine irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borç ve alacaklarını teminen ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. 2-Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratları marka, patent, teknik yardım, ticaret unvanı, imtiyaz ve ruhsatnameler ve bunun gibi diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını devir alabilir kullanabilir, şirket adına tescilini talep edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir. 3-Amaç ve konusu ile ilgili işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir. Yabancı ve yerli kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. 4-Amaç ve konusu ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinde ve dışında sergi ve fuarlara katılabilir. 5-Amaç ve konuları ile ilgili ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir,  6- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri kredileri temin etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. 


Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi adres: Bağcılar, Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taş Ocağı Yolu Caddesi, No:24/4