İstanbul İmar Yönetmeliği!

İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı, İmar planları ve mevzuat hükümleri ile sosyal ve teknik altyapı, fen sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlıyor...

İstanbul İmar Yönetmeliği!

Kategori: Emlak Terimleri

İstanbul İmar Yönetmeliği!

3l94 sayılı İmar Kanununun 3.ve 20. Maddelerinin son fıkrası hükümleri ile Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki 3030 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 8. Maddesinin (F) bendi hükmü uyarınca hazırlanan  İstanbul  İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye sorumluluk sınırları içerisinde uygulanıyor.


İmar Yönetmeliği kapsamında, avan projeye göre uygulama yapılan tesislere, parseller ile ilgili genel hükümlere, yapılar ile ilgili hükümlere, sığınak ve ısı yalıtım uygulaması gibi birçok husus ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor.


I. BÖLÜM

MADDE :1.01: Amaç

MADDE :1.02 :Kapsam

MADDE :1.03 :Yasal Dayanak

MADDE :l.04: Yetki ve Sorumluluklar.

MADDE :l.05: İstisnalar;3l94 sayılı İmar Kanununun 46,47,48 Maddelerine İlişkin Yönetmelik.

MADDE :l.06: Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar.


II. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE 2.01 : İmar Planlarına ve Yönetmeliklere Aykırı Yapı Yapılamaz.

MADDE 2.02 : İmar Planı Kayıt ve Hükümlerinin Önceliği.

MADDE 2.03 : İmar Planlarında ve Yönetmelikte Olmayan Hususlar.

MADDE 2.04 : Diğer İlgili Mevzuatın Geçerliliği.

MADDE 2.05 : Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar.

MADDE 2.06: Ruhsat Müddeti -Ruhsat Temdidi. Yönetmeliğin ve Mevzuat

Hükümlerinin devam eden ve bitmiş yapılara uygulanması.

MADDE 2.07: Belediye Tasarrufundaki Yerler üzerinde Yapılacak Tesisler.

MADDE 2.08: Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi.

MADDE 2.09: Standartlara uyulması.


III. BÖLÜM

AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILAN TESİSLER

MADDE :3.01 : Kamuya ait yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesisleri ve İş Merkezleri.


IV. BÖLÜM

TANIMLAR

MADDE :4.01 : İmar Planlarına İlişkin Tanımlar.

MADDE :4.02 : Ada ve Parsellere ilişkin tanımlar.

MADDE :4.03 : Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar.

MADDE: 4.04 : Bu Yönetmelikle Adı Geçen Terimler.


V. BÖLÜM

PARSELLER İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER;PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ (CEPHE DERİNLİK), BAHÇE MESAFELERİ, PARSELASYON PLANI; İFRAZ-TEVHİD VE İSTİSNALAR

MADDE : 5 PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ

MADDE : 5.01 : Parsel Genişlikleri.

MADDE :5.02 : Parsel Derinlikleri.

MADDE :5.03 : Bahçe Mesafeleri.(Ayrık Nizamda )

MADDE :5.04 : Parselasyon Planı,İfraz-Tevhit ve İstisnalar.

MADDE : 5.05 : İfraz.

MADDE : 5.06 : Tevhid

MADDE : 5.07 : Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

MADDE : 5.08 : Tehlikeli Alanlar.


VI. BÖLÜM

YAPI

MADDE : 6.01 : Parsellerde Yapılanma Şartları.

MADDE : 6.02 : Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması.

MADDE : 6.03 : Bina Cepheleri

MADDE : 6.04 : Ayrık Yapı Nizamına Tabi Yerlerde Yapı Yerinin Tesbiti

MADDE : 6.05 : Bina Derinlikleri

MADDE : 6.06 : Bina Yükseklikleri

MADDE : 6.07 : Binalara kot verilmesi.

MADDE : 6.08 : Ön Bahçeler hk.

MADDE : 6.09 : Köprülü Girişler.

MADDE : 6.10 : Set altı Garajı.

MADDE : 6.11 : Meclis Kararı ile iptal.(28.3.2000)

MADDE : 6.12 : Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

MADDE : 6.13 : Su basman seviyesi.

MADDE : 6.14 : Yapılarda aranan bazı şartlar.

MADDE : 6.15 : Çatılar,Saçaklar ve Dış Görünüm.

MADDE : 6.16 : Çıkmalar.

MADDE : 6.17 : Işıklıklar.

MADDE : 6.18 : Yapılarda bulunması gereken piyesler ve ölçüleri

MADDE : 6.19 : İç Yükseklikler.

MADDE: 6.20 : Pencereler.

MADDE: 6.21 : Kapılar .

MADDE : 6.22 : Komşu Parsele kapı ve pencere açılması.

MADDE : 6.23 : Merpenler.

MADDE : 6.24 : Yangın Merpenleri .

MADDE : 6.25 : Asansörler.

MADDE : 6.26 : Bacalar.

MADDE : 6.27 : Portikler.

MADDE : 6.28 : Asma Katlar

MADDE : 6.29 : Pasajlar-Kapalı çarşılar-Çok katlı Mağazalar.

MADDE : 6.30 : Çay Ocakları.

MADDE : 6.31 : Su Depoları,Sıhhi Tesisler.

MADDE : 6.32 : Kuyular ve Fosseptikler,Rögarlar,pis su bağlantıları

MADDE : 6.33 : Bodrum Katlar

MADDE : 6.34 : Müştemilatlar.

MADDE : 6.35: Şantiye Binaları.

MADDE : 6.36: Bahçe Duvarları ve Bahçe Düzenlemesi.

MADDE :6.37 : Yıkılacak Derecede Tehlikeli olan yapılar.

MADDE :6.38 : Kamunun Yararı için Alınması Gereken Tedbirler.


VII. BÖLÜM

MADDE : 7.01 : Kapıcı ve Kaloriferci Daireleri ile Kapıcı Bölmesi ve Kaloriferci yeri.


VIII BÖLÜM

SIĞINAKLAR

MADDE :8.01 :Sığınak

MADDE :8.02 :Kullanacaklara göre sığınak çeşitleri.

MADDE :8.03 :Kullanım amacına göre sığınak çeşitleri.

MADDE :8.04 :Serpinti Sığınaklarının Özellikleri ve yapılışları.

MADDE :8.05 :Serpinti Sığınaklarının yapılacakları yer ve yapılar.

MADDE :8.06 :Sığınakların kimler tarafından yaptırılacağı.

MADDE :8.07 :Gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılacak yerler.

MADDE :8.08 :Mevcut binalarda sığınakların tespiti

MADDE :8.09 :Sığınakların bakım,muhafaza ve denetimi.

MADDE :8.10 :Sığınakların tapuya tescili.

MADDE :8.11 :Yapı Ruhsatı ve Kullanma izinlerinin verilmesi.

MADDE :8.12 :Genel Sığınaklar.

MADDE :8.13 :Sığınaklara ilişkin esaslar.

MADDE :8.14 :Kamu yapılarında sığınak.

MADDE :8.15 :Sorumlu Makam.

MADDE :8.16 :Görüşler.

MADDE :8.17 :Cezai Hüküm.


IX. BÖLÜM

ISI YALITIM

MADDE :9.01 :Amaç.

MADDE :9.02 :Uygulama alanları.

MADDE :9.03 :Genel esaslar.

MADDE :9.04 :Hesaplama tekniği.

MADDE :9.05 :Isı İletkenlik Değerleri

MADDE :9.06 :Isı geçirme kat sayıları

MADDE :9.07 :Yıllık Isıtma Enerji İhtiyacı.

MADDE :9.08 :Dış duvar Sınır değerleri.

MADDE :9.09 :Koridor Yalıtımları.

MADDE :9.10: Isı Yalıtım Projesi.

MADDE :9.11 :Yapı ve Yalıtım Malzemelerinde TS Uygunluğu.

MADDE :9.12 :Binalarda Yalıtım Kontrolü.

MADDE :9.13 :Yalıtım Uygulamaları.

MADDE :9.14 :Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi.

MADDE :9.15 :Kazan Daireleri,kazanlar ve bacalar.

MADDE :9.16 :Mevcut Binalarda yapı tadilatları.

MADDE :9.17 :İstisnalar .


X. BÖLÜM

MUVAKKAT YAPILAR

MADDE : 10.01 : Yapılanma Şartları,

MADDE : 10.02 : Muvakkat Ruhsat Müddeti .

MADDE : 10.03: İmar Planına Göre Kapanan Yollar ve Mahreci Bulunmayan

Parseller.


XI. BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE YERLEŞME

ALANI DIŞINDA KALAN YAPILAR

MADDE : 11.01 : Iskan Dışı Alanlarda Yapılaşma


XII. BÖLÜM

YAPI RUHSATI İŞLERİ

MADDE : 12.01 : Proje Düzenlemeden önce ilgili idarelerden alınacak belgeler.

MADDE : 12.02 : Proje Tanzim Esasları.

MADDE : 12.03 : Yapı Ruhsatı ile ilgili Genel Esaslar.

MADDE : 12.04 : Yapı Ruhsatı,Müracaatı ve Eklenecek Belgeler.

MADDE : 12.05 : Tadilat-İlave İnşaat ve Ruhsat Yenileme.


Xlll. BÖLÜM

YAPI RUHSATI SONRASI İŞLEMLER

MADDE : 13.01 : Yapı yerinde bulundurulması gerekli Tabela ve Belgeler.

MADDE : 13.02 : Temel Ruhsatı.

MADDE :13.03 : İnşaata Devam-Temel üstü ruhsatı.

MADDE :13.04 : Yapı Denetimleri.

MADDE :13.05 : Isı Yalıtım Vizesi.

MADDE :13.06: Cezai Hükümler.

MADDE :13.07: Yapı Kullanma İzni.

MADDE :13.08: Kat İrtifakı.

MADDE :13.09 : Yapı Fotoğraf Tasdiki.


XIV. BÖLÜM

RUHSATA TABİ OLMAYAN BASİT TADİLATLAR

MADDE : 14.01 :Ruhsata Tabi olmayan İnşaat İşleri .


XV BÖLÜM

MADDE :15.00 :Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri Tescil Uygulama ve Usullerine

ilişkin


XVI. BÖLÜM

MADDE :16.00 :Özel İnşaat Yapan Müteahhitlerin Sicillerinin Tutulmasına İlişkin Esas ve Usuller


XVII BÖLÜM

ÖZELLİK ARZ EDEN YAPILAR

MADDE : 17.01 : Özel Hastaneler

MADDE : 17.02 : Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları

MADDE : 17.03 : Çay-Kahve Salonları (Kahvehane)

MADDE : 17.04 : Sinema ve Tiyatrolar (TS. Normlarına uyulacaktır.)

MADDE : 17.05 : Dini Tesisler (TS Normlarına Uyulacaktır)

MADDE : 17.06: Akaryakıt ve Servis İstasyonları.(T.S.E Normlarına uyulacaktır)

MADDE : l7.07 : Düğün Salonu -Gazino-Gece Kulübü Taverna -Diskotek,Bar

v.b.(T.S.E. Normlarına uyulacaktır)

MADDE : 17.08: Hamam, Sauna ve Sıhhi Banyolar .(T.S.E. Normlarına uyulacaktır)

MADDE : l7.09 : Ekmek Fırınları ve Ekmek Fabrikaları. .(T.S.E. Normlarına

uyulacaktır)

 

XVIII. BÖLÜM

YÜKSEK YAPILAR

MADDE : 18.01: Tanımlar.

MADDE : 18.02: Yerleşim Düzenine İlişkin Esaslar.

MADDE : 18.03: Yüksek Yapılarda Yangın Önlemleri.

MADDE : 18.04: Yüksek Yapılarda Asansörler.

MADDE : 18.05: Statik ve Betonarmeye İlişkin Esaslar.

MADDE : 18.06: Mekanik Tesisata İlişkin Önlemler.

MADDE : 18.07: Elektrik Tesisatına İlişkin Önlemler.

MADDE : 18.08: Aranılacak Belgeler.


XIX .BÖLÜM

MADDE : 19.00:Bedensel Ve Engelliler İçin Resmi Umumi Bina Ve Umumi Alanlarda Uyulması Zorunlu Kurallar.


XX.BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

MADDE :20.01: Yürürlük

MADDE :20.02: Yürütme

MADDE :20.03 : Geçici Madde 1,2,3 ve 4.
İstanbul İmar Yönetmeliği tam metni için tıklayın

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ