103 davetiyesi nedir?

103 davetiyesi nedir? 103 davetiyesi nedir?

İcra ve İflas Kanunu'nun 103. maddesinde bahsi geçen davet "103 davetiyesi" olarak adlandırılıyor. Peki, 103 davetiyesi nedir? İcrada 103 davetiyesi ne anlama geliyor? İşte yanıtı...103 davetiyesi nedir?

İcra ve İflas Kanunu'nun 103. maddesinde bahsi geçen davet "103 davetiyesi" olarak adlandırılıyor. Kanuna göre, haciz sırasında borçlu kişi orada değilse icra dairesi haciz tutanağını örneğin borçlu ile aynı konutta oturan yetkili kimseye tebliğ eder. 


O da yoksa icra dairesi, haciz tutanağını 3 gün içinde incelemesi için alacaklı ve borçluyu icra dairesine davet eder. Konu ile ilgili kanun maddeleri şu şekilde:


Davet: 

Madde 103 – (Değişik: 9/11/1988 - 3494/12 md.) 

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. 


Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez. 


Hacze iştirak halinde davet: 

Madde 104 – Yeni alacaklıların iştiraki ve bu yüzden ilave suretiyle yapılan yeni hacizler tutanağın altına işaret olunur.  Hacze iştirak eden her yeni alacaklı isterse tutanağın tam bir suretini alabilir. 

 

Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine bildirilmek üzere 103 üncü madde mucibince davet olunurlar. 


İcrada 103 davetiyesi..


 T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E


Borçlu  : ……………………................   ( TC 12345678901 )

ADRESİ  :...............................


Haciz Konusu     :

Haciz tarihi    : 00.00.0000Alacaklı vekili geldi. Borçluya, yukarıda tarihi yazılı hacze ilişkin diyeceklerini bildirmesi için 103            davetiyesi tebliğine karar verilmesini talep ederim, dedi.


                                                                                                              

Alacaklı ( Vekili )

......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası


İcra yolu ile taşınmaz satışı prosedürü!