1929 yılında İstanbul'da belediye ve vilayet birleştirilecekmiş!

1929 yılında İstanbul'da belediye ve vilayet birleştirilecekmiş! 1929 yılında İstanbul'da belediye ve vilayet birleştirilecekmiş!

1929 yılında İstanbul Emaneti ve İstanbul Valiliği birleştirilecekmiş. Vilayet'le Emanet birleştirilince her iki daire, Düyun-u Umumiye binasına taşınacakmış. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bu birleşimle Valilik ve Belediye beraber çalışacakmış.

Emanet'le Vilayet'in tevhidi kat'iyen kararlaştı


Tehvit işi haziranda yapılacak


Yeni teşkilat Düyunu Umumiye binasını alacak


Şehir hududu değiştirilecek


   İstanbul Vilayeti ile Şehremaneti'nin tevhidi sureti kat'iyede kararlaştırılmıştır. 1929 senesi maliyesinden yani hazirandan itibaren Emanet'le Vilayet'in birleştirilmesi mukarrerdir. Vali Vekili ve Şehremini Muhittin Bey'in de Ankara'ya davetinin sebebi bu tevhit meselesiyle alakardardır.

   Valiyet'le Emanet tevhit edilince Düyun-u Umumiye binası bu iki daireye tahsis olunacaktır. Şimdiki Vilayet binası da polis ve jandarmaya tahsis edilecektir. Tevhıt lahıyası tetkik edilmektedir. Bu lahıya göre Emanet'le Vilayet'in tevhidinden sonra müşterek dairenin üç muavini olacaktır.

   Bu muavinlerin biri fenni mesaiyle, diğeri idari ve maarif işlerine, üçüncüsü de evrak ve asayiş işlerine bakacaktır.

   Vilayetle Emanet'in tevhidinden husule gelen daireye yeni bir isim konacaktır.

   Tevhitten sonra Şehremaneti ve Vilayet'in müşterek daireleri de tevhit olunacaktır. Bu meyanda iki Sıhhiye müdireyetleri, Evrak kalemleri, Mektupçuluklar, Heyeti Fenniyeler, Hukuk Müşavirlikleri bulunmaktadır. Tevhitten sonra fazla memurlar çıkarılacaktır. 

   Şehremaneti'nin 9 Daire-i Belediyesi'nin 12'ye iblağı ve hudutlarının da kısaltılması düşünülmektedir. Bu takdirde Kartal ve Pendik müstakil birer belediye olacaktır. Şehir hududu bilakis büyütülürse Pendik ve Kartal şehrin bir belediye dairesi olacaktır. 

   İstanbul Vilayet ve Emaneti'nin tevhidi bir numune olacak ve faydası görülürse  İzmir  ve  Ankara  gibi yerlerde de tatbik edilecektir.


Cumhuriyet Gazetesi 14 Kanunusani (Ocak) 1929Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com