01 / 07 / 2022

1938 yılında Eminönü'nde istimlak faaliyetlerine başlandı!

1938 yılında Eminönü'nde istimlak faaliyetlerine başlandı!

1938 yılında İstanbul Belediyesi, Yeni Cami'nin önünü ve Eminönü Meydanı'nı açmak üzere yapacağı istimlak faaliyetlerine başlamış. Bayındırlık Bakanlığı bu istimlak faaliyeti için 1 milyon 700 bin liralık tahsisat ayırmış.1938 yılında Eminönü nde istimlak faaliyetlerine başlandı!


Belediye Eminönü açmak için ne kadar para verdi


Tasarruf edilen para ile B haritasına dahil emlakın istimlakine de başlanacak


    Yeni Cami'nin önünü ve Eminönü Meydanı'nı açmak üzere yapılan istimlak muamelelerinin son safhası hakkında malumat almak üzere belediyenin salahiyettar makamlarına istinat ederek aldığımız en kati ve sahih malumatı aşağıya kaydediyoruz:

    Eminönü Meydanı'nı açmak üzere A ve B işaretli iki istimlak haritası vardır. Bunlar Nafıa Vekaleti'nce tasdik edilmiştir. 

    A işaretli haritaya dahil olan emlakın istimlakı için Nafıa Vekaleti 1.700.000 liralık bir tahsisat ayırmıştır.

    A işaretli haritada beş adada 113 parça emlak tespit edilmiştir. Bu 113 parça emlaktan şimdiye kadar 70 parça emlakın istimlak muamelesi tamamıyla bitmiş ve bunların bedeli olan 794.900 lira mal sahiplerine ödenerek bunlar yıktırılmıştır. 

    Henüz istimlak muamelesi bitmeyen emlakın miktarı da 43 parçadır. Bu 43 parça emlaktan 12 parçasının istimlak muamelesi, kıymetleri istimlak tespit edilmek üzeredir. 

    Mahkemeden karar alındıktan sonra bunların istimlak muamelesi bitirilecek ve bunlar hemen yıktırılacaktır. Muamelesi ikmal edilmek üzere bulunan mütebaki 31 parça emlakın istimlak bedeli yekunu 295.000, mahkemeye intikal eden 12 parça emlakın muhammen bedeli de 364.000 liradır. 

    Evvelce istimlak edilip de sahiplerine ödenen emlak bedelleri yekunu 794.900 lira tuttuğuna göre belediye A işaretli istimlak haritasındaki bütün emlakı istimlak etmek için 1.453.900 lira sarf edecektir. Nafıa Vekaleti bu iş için 1.700.000 lira tahsis ettiğine göre 246.100 liralık bir tasarruf temin edilecektir ki bununla B işaretli haritada bulunan emlakın istimlakına kısmen başlanabilecektir. Bu haritaya Emlak Bankası'nın bulunduğu ada, Balıkpazarı'nın henüz yıkılmayan bazı emlakı dahildir. 

    Belediye, bazı emlak sahipleriyle istimlak bedeli yüzünden çıkan ihtilaf için -istimlak kanunu mucibince- muhammen kıymetin yüzde yirmi fazlasıyla istimlak bedelini bankaya yatırmıştır. 

    Mahkeme, şimdiye kadar hiç bir binanın kıymeti hakkında yüzde yirmi fazlasıyla bir hüküm vermemiştir. Hatta bunlar içinde iki mal sahibi, işlerinin mahkemeye intikali üzerine istimlak paralarını geç alacaklarını düşünmüşler ve yüzde yirmi fazla iddiasından feragat etmişlerdir.


(1938 yılında Reşat Altın 13 liraya satılıyormuş.)


Akşam 10 Teşrinisani (Kasım) 1938Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com