1939 yılında Atatürk Köprüsü'nün açılışı yapılmış!

1939 yılında Atatürk Köprüsü'nün açılışı yapılmış! 1939 yılında Atatürk Köprüsü'nün açılışı yapılmış!

1939 yılında Atatürk Köprüsü ya da eski adıyla Unkapanı Köprüsü'nün açılışı Vali Lütfi Kırdar tarafından yapılmış. İnşasına 1936 yılında başlanan köprü 2 milyon 300 bin liraya mal olmuş.
Gazi Köprüsü açıldı


3 senede yapılan köprü 2.300.000 liraya mal olmuştur


    Üç seneden beri inşasına devam edilen Gazi Köprüsü'nün açılış resmi dün saat 15'te yapılmıştır. 

    Davetliler, husisi vasıtalarla Gazi Köprüsü'nün Unkapanı cihetinden geçerek köprünün tam ortasında hazırlanan hususi mevkiyi işgal etmişlerdir. Saat 15'te İstanbul Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdar kısa bir nutuk söylemiş, ezcümle demiştir ki: 

    ''Bugün, küşad resmini yapacağımız bu köprü, modern tekniğin güzel bir eseri olarak, gördüğümüz bu iki sahili birbirine bağlamış bulunuyor. 

    Hepiniz bilirsiniz ki Gazi Köprüsü'nün epeyce uzun bir mazisi vardır. İlk hazırlık safhasını teşkil eden zamanı nazarı itibara almazsak bile, temel atmak sureti filen işe başlandığı 936 senesi ağustosundan bugüne kadar tam üç sene iki ay geçmiştir. Yalnız köprü için sarf olunan paralarının miktarı iki milyon üç yüz elli bin lira gibi muazzam bir yekuna baliğ olmaktadır.''

    Vali, bundan sonra yeni köprünün İstanbul hayatında oynayacağı mühim rolden bahsetmiş ve demiştir ki: 

    ''25 mere eni ve 748 metre uzunluğu ile Haliç üzerinden bu iki sahili bir ikinci defa birbirine bağlayan bu köprü, hesaplarımıza göre, Karaköy Köprüsü'ndeki kesafetin atiyen yüzde otuz ve hatta yüzde otuz beşini kendi üzerine alacaktır. Atiyen diyorum, çünkü bir köprü, kendisinden beklenen bütün hizmetleri tek başına bittabi ifa edemez. İşimiz yalnız bu köprüyü kurmak ve hizmete açmakla bitmiş olmayacaktır. Onu muhtelif kollardan kafi genişlikte yollar ile şehrin faaliyet sahalarına götürüp bağlamak mecburiyetindeyiz.''

    B. Lütfi Kırdar, bundan sonra Milli Şef'in İstanbul hakkında sarf ettikleri: ''İstanbul başlı başına bir ülkedir'' takdirlerini söylemiş, ''Gazi Köprüsü'' ünvanının bu köprüye Kanunu Mahsus ile verildiğini bildirmiş, büyüklerimize, İstanbul Mebusu Başvekil Dr. Refik Saydam'a, şehir namına teşekkür ederek nutkunu bitirmiştir. 

    Vali, bundan sonra kurdeleyi keserek Gazi Köprüsü'nü açmıştır. Müteakiben davetliler, hazırlanan büfede izaz ve ikram edilmişlerdir. 

    Gazi Köprüsü'nün açılış merasiminde bulunanlar, buradan Ayaspaşa'ya giderek Ayaspaşa Gümüşsuyu asfalt yolunun resmi küşadında hazır bulunmuşlardır. Bu yolu da vali açmış ve kısa bir nutuk söylemiştir. Vali, nutkunda, mezkur yolun 85 bin küsur liraya mal olduğunu, 600 metre uzunluğunda bulunduğunu kaydetmiştir. 

    Nutuktan sonra davetliler Park Otel'de hazırlanan büfede izaz ve ikram edilmişlerdir. 


(1939 yılında Reşat Altın 15 liraya satılıyormuş.)


Akşam 30 Teşrinievvel (Ekim) 1939Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com