1939 yılında Atatürk Köprüsü'nün her iki tarafında yol açılacak!

1939 yılında Atatürk Köprüsü'nün her iki tarafında yol açılacak! 1939 yılında Atatürk Köprüsü'nün her iki tarafında yol açılacak!

1939 yılında inşası devam eden Unkapanı (Atatürk) Köprüsü'nün her iki tarafında yol açılacakmış. Yolların açılabilmesi için arsa ve bina istimlakine 800 bin lira sarf edilecekmiş.
Gazi Köprüsü'nün iki tarafındaki yolların inşasına yakında başlanacak


İstimlak parasıyla beraber bu yolların inşası iki buçuk milyon liraya mal olacaktır


    Gazi Köprüsü'nün inşası önümüzdeki ağustosta bitecektir. Belediye, köprünün her iki başından açılacak kara yolları da o zamana kadar hazırlamak istiyor. Bunun için gerek Unkapanı, gerek Azapkapı cihetlerinde istimlake tabi olacak emlakın 
gayrisafi iradlarını ve mal sahiplerini tespit etmeye başlamıştır. 

    Belediye, Azapkapı'dan Taksim'e ve Unkpanı'ndan Gazi Bulvarı'a kadar uzayan sahada yapılacak istimlaklar için <<menafi umumiye>> kararı almak üzere Dahiliye Vekaleti'ne müracaat etmişti. Vekalet köprünün her iki başından açılacak yol planlarının Nafıa Vekaleti'nce tasdik edilip edilmediğini sormuştur. 

    Unkapanı'ndan itibaren açılacak Gazi Bulvarı'nın B. Prost tarafından tanzim edilen planı Nafıa Vekaleti'ne bildirilmiş ve bu planın musaddak bir sureti de gönderilmiştir. Şimdi Dahiliye Vekaleti bu bulvar üzerinde istimlak muamelesi yapılması için <<menafi umumiy>> kararını istihsal ederek belediyeye verecektir. Binaenaleyh belediyenin bu yol üzerindeki istimlak muamelesine fiilen başlayabilmesi için artık bir mani kalmamıştır.

    Ancak Azapkapı ile Taksim arasındaki yeni açılacak yolun planı henüz ikmal edilerek Nafıa Vekaleti'ne gönderilmemiştir. 

    B. Prost bu sefer şehrimize geldikten sonra bu planı da ikmal edecek ve plan umumi meclisten geçirildikten sonra tasdik için Nafıa Vekaleti'ne gönderilecektir. 

    Bu takdirde Azapkapı - Taksim yolu üzerindeki binaların da istimlakına başlanacaktır. 

    Belediyece yapılan hesaplara göre istimlak edilecek bina ve arsaların istimlak bedelleri takriben sekiz yüz bin lira tutacıktır. Mesafe uzun olmakla beraber her iki güzergahın büyük bir kısmında pek az bina olmadığından bu miktar istimlakı karşılayacktır. Fakat yolların inşası için bir buçuk milyon liraya ihtiyaç vardır. 

    Şu halde gerek istimlak muamelesinin başarılması, gerek yolların açılması için iki milyon üç yüz bin liraya ihtiyaç görülüyor. Belediyeler Bankası'ndan istikraz etmeye karar verdiği beş milyon liralık istikrazın hemen yarısı bu işe sarf edilecektir. Umumi Meclisi'n nisan toplantısında bu beş milyon liralık istikraz salahiyeti alındıktan sonra istikraz muamelesi de tekemmül edecek ve hemen istimlak muamelesine başlanacaktır.


(1939 yılında Reşat Altın 15 liraya satılıyormuş.)


Akşam 13 Mart 1939Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com