1948 yılında İtalyan sefareti binası tütün deposu olacak!

1948 yılında İtalyan sefareti binası tütün deposu olacak!

1948 yılında İstanbul Belediyesi tarafından Konservatuvar binası olarak kullanılması düşünülen, mülkiyeti Maliye Bakanlığı'nda olan, Maçka'daki eski İtalyan sefareti binası Tekel İdaresi'ne devredilerek tütün deposu olarak kullanılacakmış.1948 yılında İtalyan sefareti binası tütün deposu olacak!


Konservatuvar yerine tütün deposu oluyor!


Tekel İdaresi Maçka'daki İtalyan sefareti binasını temizletmeye başladı!


     Maçka'da İtalyan sefareti binası, 1910 senesinde beri tamamlanmamış bir halde bulunuyor. Meşrutiyet'in ilanından bir müddet sonra İtalyan hükümeti İstanbul'da yeni bir sefaret binası inşasına teşebbüs etmiş ve o zaman Hariciye Nezareti'nin muvafakati ile Maçka'da büyük bir arsa satın alınarak İtalya'dan getirtilen usta ve işçilerle binanın inşasına başlanmıştı. Bina tamamlanacağı bir sırada Trablus harbi başladığından inşaat noksan kalmıştı. Az bir müddet sonra Balkan Harbi ve Birinci Umumi Harp birbirini takip ettiğinden sefaret binası tamamlanamamıştı.

     Bilahare devlet merkezi Ankara'ya naklettiğinden -diğer sefaret binaları sırasında- İtalya hükümeti de Ankara'da yeni bir bina edinmişti. 

     Maçka'daki binanın metruk bir vaziyette kalması üzerine sefaret binayı Maliye Bakanlığı'na devretmiştir. 

     Birkaç sene evvel İstanbul Belediyesi tarafından yapılan bir teşebbüs üzerine Milli Eğitim Bakanlığı binanın Konservatuvar'a tahsisine muvafakat etmiştir. Yalnız bu husustaki formaliteyle ikmal edilmediğinden binanın devri henüz tamamlanmamıştır. Çırağan Sarayı'nın otel ittihaz edilmek üzere, Belediye'ye devri hakkında bir kanun çıktığı gibi sefaret binasının da Belediye'ye verilmesi için böyle bir kanun çıkarılmasına ihtiyaç görülmektedir.

     Binanın Belediye'ye verilmesi hakkındaki muamele bu merkezde iken son zamanlarda Maliye Bakanlığı, tütün deposu ittihaz edilmek üzere, binayı Tekel İdaresi'ne devretmiştir. Bu devirde <<muvakkat kaydı>> olmakla beraber Umum Müdürlük binaya el koymuş ve birkaç günden beri temizlemeye başlamıştır. 

     Şehir içinde tütün deposu ittihaz edilecek binalar için Belediye Zabıtası Talimatnamesi'ne göre Belediye'den müsaade almak icap etmektedir. Tekel İdaresi, henüz Belediye'ye böyle bir müracaatta bulunmamıştır. Belediye'nin böyle bir müracaatı nasıl kabul edeceği henüz belli değildir. Ancak, şunu kaydetmek isteriz ki Maçka ve havalisi, kabul edilen imar planı mucibince bir kültür mıntıkası olarak tespit edilmiştir. Nitekim imar planındaki bu kayda göre sefaret binasının Konservatuvar ittihazına hükümetçe muvafakat edilmiştir. Şimdi verilmiş böyle bir karar orada mevcut iken bu binanın tütün deposu ittihazı birçok mahzurlara meydan verecektir. 

     Eski sefaret binası henüz tamamlanmamıştır. Depo haline getirilmesi için bir hayli masraf edileceği anlaşılıyor. Muvakkat bir iş için bu masraf yazık değil midir? Diğer taraftan Belediye'nin ve diğer resmi makamların binanın tütün deposu olarak ittihazına muvafakat etmeyecekleri tahmin ediliyor.


Akşam 4 Temmuz 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com