01 / 10 / 2023

1948 yılında tramvay hatları tedricen sökülecek!

1948 yılında tramvay hatları tedricen sökülecek!

1948 yılında tramvayı modası gittikçe geçen bir nakil vasıtası olarak gören Elektrik ve Tramvay İdaresi, İstanbul'daki tramvay hatlarını yavaş yavaş sökecekmiş ve sökülen tramvay hatları yerine otobüs getirtecekmiş.1948 yılında tramvay hatları tedricen sökülecek!


Tramvay hatları tedricen sökülecek


Tramvayın yerini tutmak üzere yeni otobüsler sipariş edilecek


     Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu'nda yapılan son değişiklikler üzerine şehre ait müesseselerin fiyat tarifelerinin Şehir Meclisi tarafından tetkik edileceğini yazmıştık. Tramvay ve Elektrik İdaresi öteden beri tarifelere zam isteğinde bulunduğundan gerek bu zam teklifini müzakere etmek, gerek ağustos başından itibaren tatbik edilecek tarifelerdeki esas ve miktarları tayin etmek üzere meclis bu ayın nihayet yirmisinde fevkalade toplantı yapacaktır. 

     Belediye vergi ve resimler kanunundaki son değişikliklerden evvel idare, yalnız elektrik kilovatına zam istemiş ve bu zammın kabulüne dair Umumi Meclis'ten bir temenni kararı almıştı. İdare, yalnız elektrik tesisatının ıslahı işini değil, aynı zamanda ıslah ve takviyeye muhtaç gördüğü tramvay ve tünel işlerini de ıslah etmek fikrindedir. İdare, en büyük ıslahatı, elektrik fabrikasında ve elektrik tesislerinde yapmak mecburiyetinde bulunduğu iddiasındadır. Yapılacak zamla, elektrik, tramvay idaresi bütçesine senede üç milyon liralık bir varidat temin edilecek, bu para ile ıslahat tamamlanacaktır.

     Elektrik tesisatında yapılacak ıslahat vaktiyle bir programla tespit edilmiş ve buna göre bazı siparişler yapılmıştı. Tramvay İdaresi'ne gelince; Tramvay artık gittikçe modasını kaybeden bir nakil vasıtası olduğundan Tramvay İdaresi yeni tramvay arabası sipariş etmeyecektir. Buna mukabil, şehir nakil vasıtalarını çoğaltmak üzere otobüs getirtecektir. 

     Bir seneden beri gelen ilk partiyi teşkil eden elli otobüs, şehrin kısmen olsun otobüs ihtiyacını karşılayacaktır. Fakat idare, ileride tramvaylardan mühim bir kısmını kaldıracağından bunların yerini tutmak üzere iki yüz parça otobüse ihtiyaç görülüyor. Bu otobüsler, üç sene zarfında tamamlanmak üzere ellişer ellişer satın alınacaktır. İlk siparişleri yapmak için elektrik ve tramvay fiyatlarına yapılacak zamlarla elde edilecek yeni gelirler temin edildikten sonra mümkün olacaktır. Prensip itibariyle şehirde -tedrici surette- tramvaylar kaldırılacağı için tramvay şebekesinin takviye ve ıslahı geniş ölçüde bahis mevzu olmaktadır. Ancak daha uzun müddet bazı semtlerde tramvay işletileceğinden bu semtlerin muhtaç bulunduğu raylar için yeni bir sipariş yapılacaktır. 


Akşam 12 Temmuz 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.comGeri Dön