2021'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

2021'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyen kimselerin devir işlemi için tapuda belli masrafları ödemesi gerekiyor. Peki, 2021'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek? İşte tüm merak edilenler...


Arsa veya arazi satın almak isteyen alıcıların konutlarda olduğu gibi  bazı masrafları ödememesi gerekiyor. Arsa ve arazi alım satım işlemleri için öncelikle tapu dairesinden randevu alınıyor.

Arsa ve arazilerin satış bedelinde anlaşma sağlamaları halinde, gerekli belgelerle tapu dairesine başvuruda bulunuyor. Belgelerin eksiksiz olması halinde tapu devir işlemi onaylanıyor. Tapuda yapılan bu işlem için iki tarafın da tapu harcı ödemesi gerekiyor. 

Harç, satış bedeli üzerinden hesaplanarak bulunuyor. Buna göre bir arazinin satışa konu olması durumunda ödenecek tutar, satış bedeline göre değişiyor. Arazi değeri yüksekse, harç da yüksek oluyor. Arazi değeri düşükse harç da düşük oluyor.

“Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade ediyor. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor. 

2021

2021'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tapu harcı ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 olup; tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanarak ödenmesi gerekiyor. Yani tapuya beyan edilen satış bedeli üzerinden alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı bedeli ödenir. 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 31349 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan yeni tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak arsa tapu harcı 2021 oranları belli oldu.

Buna göre, arsa ve arazi üzerinde inşa edilecek her bir tesis için 384,70 TL'lik harç ödenecek. 

2021

Örnek hesaplama

Arsa değeri: 200 bin TL 
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 4.000 TL
Alıcı ve satıcının ödeyeceği toplam harç: 8 bin lira

2021

Tapuda gerekli belgeler

1- Tapuda satıcıdan istenen evraklar

- Tapu aslı veya fotokopisi
- 1 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

2- Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

3- Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Arsa tapu harcı 2021!

2020'de arsa ve arazi alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?