2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! 2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi Gülçin Burunca tarafından 10 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Tuzla'da kuruldu.2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi Gülçin Burunca tarafından 10 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Tuzla'da kuruldu.


2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu;a)   Yurtiçi ve yurt dışında, elektrik üretim santralleri, yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri, enerji iletim ve dağıtım hatları, otoban, yol ve kavşak aydınlatmaları, orta ve büyük ölçekli yeraltı ve havai hat şehir elektrik dağıtım şebekeleri, fabrika ve alış veriş merkezleri ve endüstriyel tesis inşaatları elektrik ve mekanik iç tesisat projelerinde, etüt, proje, mimarlık, mühendislik, fizibilite etütleri, kontrolörlük, danışmanlık, temsilcilik, proje yönetimi, kısmen veya anahtar teslimi olarak her ölçüde tesis ve inşaat işleri için yüklenici hizmetleri vermek ve işletme ve bakim faaliyetlerinde bulunmak, b)   Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. c)    Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.  d)   Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde müştereken ya da münferiden yurt içi ve yurt dışında konusu ile ilgili danışmanlık, temsilcilik ve taahhüt işleri yapmak, e)   Her cins elektrik teçhizat ve malzemelerinin, üretimi, ithali, ihracı, nakliyesini, gümrükleme faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dışı pazarlaması ve alım ve satımını yapmak,  2-Şirket bu maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için; a)   Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için lüzumlu gördüğü her turlu gayrimenkul ve menkulleri alabilir veya inşa edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her turlu hak tesis edebilir, ipotek veya rehin alabilir, ipotek veya rehin verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekleştirebilir. b)   Şirket konulan ile ilgili Yurt içinde ve Yurt dışında temsilcilikler açabilir, mümessillik, distribütörlük yapabilir, yine şirket konulan ile ilgili müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. c)   Şirket'in amaç ve faaliyet sahasıyla ilgili ticari markalar, modeller, çizimler, özel üretim ve imalat prosesleri veya sistemleri, know-how, peştamallık, şerefiye, patent, ihtira beratı, marka, lisans, franchising, imtiyaz, ruhsatname, ticaret unvanları ve benzeri gayri maddi haklar edinebilir, bu şekilde edindiği gayri maddi hak ve mallar üzerinde her turlu ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu haklan tescil ve iptal ettirebilir. d)   Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği kara, hava ve deniz dahil her turlu taşıtları edinebilir, kiralayabilir, devralabilir, devredebilir, rehin alabilir, rehin verebilir, rehini fek edebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. e)   Faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve aracılık yapmamak kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından  çıkarılan pay senetleri, tahviller ve benzeri menkul değerleri edinebilir; gerektiğinde bunları aracılık yapmamak kaydıyla değerlendirebilir, iktisap edebilir ve ahara devredebilir, rehin alabilir ve rehin verebilir, intifa hakki tesis edebilir veya bunların intifalarından yararlanabilir. f)    Şirket maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına  uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bu şirketlere ortak olabilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir, teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı başka şirketleri ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir veya bu işletme veya şirketlerle birleşebilir, Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her turlu bayilik, mümessillik, acente,  distribütörlük alabilir ve verebilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş kendi amaçlan doğrultusundaki şirketlere ortak olabilir bu şirketlerden hisse ve pay alabilir. g)   Şirket konulan ile ilgili tesisler kurulması ve konusu ile ilgili malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları açılması,  devredilmesi, işletilmesini yapabilir. h)   Şirket konulan ile ilgili olarak her turlu urunun satışı için internet sitesi kurabilir, işletebilir ve üçüncü şahıslara işlettirebilir.  i)     Konu ve amacının ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


2er Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi adres;Tuzla, Aydın mah, İzzet Kabadayı Sk. Şelale Sitesi  B 2 33-2/12