16 / 08 / 2022

3 maddede İmar Kanunu Torba Yasa değişiklikleri!

3 maddede İmar Kanunu Torba Yasa değişiklikleri!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Stajyer Avukat Elif Hamzaçebi "3 maddede İmar Kanunu Torba Yasa değişiklikleri"ni kaleme aldı. İşte detaylar...10 Temmuz 2019 Tarihli ve 30827 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Tapu Kanunu gibi kanunların yanında kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda da değişiklikler meydana geldi. Torba kanunu inceleme altına aldığımız yazı dizimizin başlangıcını Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tapu Kanunu’nda yapılan değişikliklerle yapmış, Kentsel Dönüşüm Kanunu’yla devam ettirmiştik. Bu yazımızda ise İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikleri inceleyeceğiz.

1.Tarım arazileri, gerekli izin alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak!

8. maddede yapılan değişiklikle, artık tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek. Değişiklikten önce sadece, tarım arazilerinin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamayacağı düzenlenmişti.

2. Özel hukuk kişilerinin mülkiyetindeki DOP’a konu kullanımlarda olan taşınmazlar, çeşitli yöntemlerle kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek!

13. maddede yapılan değişiklikle, özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup da DOP’a konu kullanımlarda yer alan taşınmazların, önce imar kanunu madde 18’e göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak, Kamulaştırma Kanunu kapsamında sırasıyla, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak veya satın alınmak suretiyle kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirileceği düzenlenmiştir. Değişiklik, maliklerin DOP’a konu kullanımlardan yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri vb. yerler hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda, alanlar kamuya geçene kadar, ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşünü alarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapabileceğini de düzenliyor. Hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda ise geçici olsa dahi yapı yapılmasına izin verilmeyeceği ve 5 yıllık imar programı süresinde parselin kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olduğu düzenlenmiştir (bu süre en fazla 1 yıl uzatılabilir). Maddedeki bir diğer değişiklik ise; parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devir etmeleri durumunda, idarenin devir işlemlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlü olmasıdır.(vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz)

3. İfraz ve tevhid (ayırma ve birleştirme) düzenlenmesi de değişmiştir!

Eski maddeye yeni fıkralar eklenmiş, mevcut 2 fıkrada da değişiklik olmuştur. Eski madde; imar planlarında yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ayrılmasına veya birleşmesine izin verilmeyeceğinden ve imar parselasyon planı tamamlanmamış olan yerlerde yapılacak ayırma veya birleşmelerin bu planlara uygun olmasından bahsederken bu iki madde
sırasıyla değişmiştir;
1-İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır,
2-İmar planı bulunan alanlarda, birleşme ve ayrılma işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.

Ek maddelerle, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının uygulanması mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında yukarıda bahsedilen değişikliklerde bulunan şartların aranmayacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca ek maddeyle, mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; idarenin parsel maliklerine yapacağı tebliğden 3 ay içinde parsel maliklerinin anlaşamaması halinde, maliklerden birinin talebiyle veya doğrudan, kendiliğinden birleştirme ve fiilî duruma göre ayırma yoluyla idarenin işlem yapmaya yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Av. Kadir Kurtuluş - Stj.Av. Elif Hamzaçebi

5 maddede emlakçı komisyon ücreti ödemesi!