3Dem Proje Yönetim Limited Şirketi kuruldu!

3Dem Proje Yönetim Limited Şirketi kuruldu!3Dem Proje Yönetim Limited Şirketi, Tarık Ziya Barut ve Zuhal Barut ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi, Akçakoca Sokak'ta kuruldu.


3Dem Proje Yönetim Limited Şirketi, Tarık Ziya Barut ve Zuhal Barut ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kadıköy, Merpenköy Mahallesi, Akçakoca Sokak'ta kuruldu.


3Dem Proje Yönetim Limited Şirketi iş konusu; a) Her türlüsanayi yapısı, konut, apartman, işhanı ve işmerkezi inşa etmek, pazarlamak, bu faaliyetler için her türlü arazi, arsa, bina satın almak, pazarlamasını yapmak, plan ve mimari projelerini, statik projelerini hazırlamak ve yapmak, bakım, onarım, dekorasyon, demir doğrama, alüminyum ve çelik konstrüksiyon işlerini yapmak. Başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Devlet daireleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan ve şahıslardan eksiltme veya teklif verme yoluyla taahhüt  işleri almak. Yurt içinde, yurt dışında inşaat ve taahhüt işleri almak ve yapmak. Bunlar ile ilgili mühendislik proje hizmetleri vermek. b) İnşaat yatırımları yapmak, inşaat malzemeleri, yapı kimyasalları, inşaatlarda kullanılan bilumum elektrik malzemeleri, aydınlatma armatürleri, elektronik malzemeler, iletişim malzemeleri ve yine inşaatlarda kullanılan bilumum mekanik malzemeler, havalandırma, soğutma, ısıtma, enerji üretme tesisleri ile bu tesislerde kullanılan makine, motor, alet ve teçhizat malzemeleri, kalorifer ve sıhhi tesisat malzemelerinin ithalat ve ihracı,ve bu konularda dahili ve harici ticaretini yapmak. c) Her çeşit inşaat, yapı ve sıhhi tesisat malzemeleri, demir çelik profil, çimento, sac, kereste, tuğla, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar satın almak, toptan ve perakende ithal ve ihrac etmek. d) Her türlü mimari, mühendislik, müşavirlik, proje yönetimi, yer altı ve yer üstü proje ve taahhüt dekorasyon, rezervasyon, restorasyon işleri yapmak ve tüm bu işlerde kullanılabilecek malzeme, makine, yedek parça alım-satımı, imali, ithali ve ihracı. e) Her türlü mühendislik ve müşavirlik, danışmanlık, proje yönetimi,  tasarım, ruhsat projeleri, uygulama projeleri ve taahhüt işleri yapmak ve bu konularda mümessillik, acentelik, komisyonculuk, ihtira berati lisans imtiyaz telif hakkı alameti farika ve ticari unvan know how iktisap etmek, kiraya vermek, bunlarla ilgili doğrudan veya dolaylı işler ile seminer düzenlemek. f) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat ve proje taahhüt ileri ile montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, projelerini hazırlamak, kiraya vermek.İnşaat ve onarım işleriyle ilgili her türlü tesis, gerekli bürolar, idare merkezleri, teşhir ve toplantı mahalleri, depolar ve benzeri tesislerin kurulması ve hizmetlerin ifasında müteahhitlik ve taşeronluk yapmak, bu konularda yatırımlar yapmak, bu konularda iştiraklere bulunmak. g) Konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı acentelik, bayilik ve baş bayilikler almak, vermek, yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara ve benzeri tanıtım organizasyonlarına iştirak etmek, temsilci göndermek. h) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için, yurt içi ve yurt dışında gerekli hammadde ve mamul almak, imal etmek ve satmak, gerekli arsa, bina teçhizat ve araçları almak, arsalar üzerinde inşaatlar yapmak ve yaptırmak, yeni şirketler kurmak, ortak olmak ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmak, menkul değer yatırımları yapmak veya satın almak. i) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için, yurt içi ve yurt dışında üretim tesisi kurmak, gerekli araç ve teçhizatı üretmek, üretiminde kullanılan, tüm donanımların ithal ve ihracı, alım-satımı. j) Her türlü bina, tesis ve fabrika, otel,motel, tatil köyleri gibi turistik tesis, lokanta plaj, kamping, oyun alanları inşaatı, kurulması, işletilmesi, kiralanması. k) Amaç ve konusuyla ilgili faliyetleri yürütebilmek için her nevi motorlu, motorsuz, kara, hava, deniz, demiryolu nakil vasıtalarının, iş makinelerinin ve yedek parçalarının montajı, kiralanması, kiraya verilmesi, alım-satımı, işletilmesi, ihracı ve ithali. l) Şirketin faliyet konusuyla ilgili her nevi teşvik tedbirlerinden yararlanmak, kendine gerekli, iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kuruluşlarından, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bu işlerle ilgili her nevi tasarrufta bulunmak. m) Şirket konusuna giren her türlü işi için gerekli olan taşıtları, makineleri, araçlar, cihazlar, yedek parçalar, tesisat ve malzemeleri, ithal eder, kullanır, kiralama ve satışını yapar. n) Şirket maksat ve konularını gerçekleştirebilmek için her türlü menkul ve gayri menkul mallar iktisap edebilir, rehinler üzerine ipotek ve taahhütleri için teminata bağlamak üzere kendi menkul ve gayri menkul mallarını tümüyle 3. şahıslar lehine ipotek veya rehin edebilir. o) Yukarıda belirtilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerek görülerek başka işlerde genel kurul kararı ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznini almak ve esas mukavelenamede gerekli değişikliklerin yapılması şartı ile yapabilir. p) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayin ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket alacaklarına karşılık başkalarına ait gayri menkul malları ipotek alabilir, borçlarına karşılık kendisine ait gayri menkulleri ipotek olarak verebilir fek ve terkin edebilir.


3Dem Proje Yönetim Limited Şirketi adres: Kadıköy, Merpenköy Mahallesi, Akçakoca Sokak  24/15