01 / 07 / 2022

4 maddede site yönetimlerinde mahkemeye başvurma!

4 maddede site yönetimlerinde mahkemeye başvurma!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "4 maddede site yönetimlerinde mahkemeye başvurma" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Site Yönetimleri İle İlgili Davalara Hangi Mahkeme Bakar? (KMK Ek madde -1)

Siteler temel olarak Kat Mülkiyeti kanununa göre yönetilir. Kanunun özel bir maddesi, her türlü anlaşmazlığın sulh mahkemelerinde çözümleneceğini hükme bağlamıştır.

 

2. Hangi Şartlarda Mahkemeye Başvurulur?  (KMK madde 33)

Temel olarak kat malikleri, yöneticiler ve denetiler arasındaki anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunda çözüme kavuşturulur. Kat malikler kurulunun aldığı kararlar kanun hükümleri usulünce takip edilmiş sürece sadık kalındığı sürece kesindir. Bu usullerde bir aksaklık olduğu veya başka bir gerekçe ile kat malikleri kanunun 33.maddesi hükmünce sulh mahkemesine başvurabilirler. Kat malikleri kendi aralarında oluşturdukları kurulda yönetici atayamazlarsa da sulh mahkemesine başvurabilirler.

 

3. Malikler Talep Etmedikçe Site Yönetimi İle İlgili Dava Açılabilir Mi?

Site yönetiminin tüzel kişiliği yoktur. Prensip olarak, yönetimle ilgili bir konuda malik olmayan kişilerce dava açılamaz. Bununla birlikte, kat malikleri kurulunca alınmış bir karardan zarar gören kiracı veya başka bir statüde bir bağımsız bölümden faydalananlar ile parsel dışında da alınan bir karardan veya site yönetimi uygulamasından dolayı haklarına tecavüz edildiği iddiası ile (ikincisi genel hükümler çerçevesinde) dava açılabilir.

 

4. Dava (Hakimin Müdahalesi) Konusu temel olarak KMK madde 33-te işlenmiştir:

“V - Hakimin müdahalesi: Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. (Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.”

Nihat Dönmez  Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı  

www.konutsitesiyonetimi.com

7 maddede site yönetimlerinde dış hizmet alımı!