6 maddede 2020 kira geliri beyannamesi!

6 maddede 2020 kira geliri beyannamesi! 6 maddede 2020 kira geliri beyannamesi!

Konut ve iş yerleri üzerinden belirli miktarlarda kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor. Peki kira beyannamesi nasıl hesaplanır? Kira gelir beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? İşte kira gelir beyannamei ile ilgili detaylar...Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kira geliri olan vatandaşlara yönelik düzenlemiş olduğu ‘Hazır Beyanname’ sistemi üzerinden ‘Kira gelir beyannamesi’ne dair tüm işlemler gerçekleştirilebiliyor. Özellikle ‘Kira gelir beyannamesi nasıl ve ne zaman verilir?’ sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, kira beyannamesi için son gün 31 Mart 2020 olarak belirlendi.

1-KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

2019’da elde edilen gelir vergisi için beyanname 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecek. Verginin ilk taksidinin ödemesi de bu tarihlerde yapılacak.

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mart’ta başlayacak ve 25 Mart’ta bitecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişi 5 gün sonra yani 31 Mart 2020 tarihinde vergi ödemesini gerçekleştirmeli.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe gelmesi durumunda, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm durumunda ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde mirasçılar tarafından verilir.

2-GİB KİRA GELİR BEYANNAMESİ İŞLEMLERİ

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2020'deki kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem yer alıyor. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplama yöntemleri. 

Götürü gider yöntemi ile kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem olan götürü gider yönteminde, elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirilir.

Örnek:

2019'da elde edilen konut kira geliri toplam 15 bin TL olarak belirlensin. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2019 yılı için istisna tutar 5 bin 400 liradır. Şimdi;

15.000 – 5.400 = 9.600 lira. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutarın hesaplanmasıdır. 9.600 TL gelir 2019 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani yüzde 15'lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 9.600 x % 15= 1.440 lira olacaktır.

3-KİRA BEYANI ÖZET BİLGİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ‘Hazır Beyanname’ sistemine giriş yaptıktan sonra açılan ekrandaki, “Beyanname Doldur” menüsünden hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannameni onaylaması yapabilirsiniz.

2019 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 5 bin 400 lira üzeri olanlar beyanname vermekle zorunlu tutulur. 2019 yılı için 5 bin 400 lira istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler yararlanabilecek. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir kez uygulanacak.

2019 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 40 bin lira üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekli.

2019 yılı içerisinde kesintiye tabi olmayan 2 bin 200 lira üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi halinde, istisna avantajından yararlanılamayacağı gibi zamanında tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek gerekiyor.

4-ÜCRET BEYANI ÖZET BİLGİ

2019 yılında sadece kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde edenler tutarı ne olursa olsun bu ücret gelirinin beyan etmeli. 

2019'da tek işverenden kesintiye tabi olan ücret gelirlerinin beyana dâhil edilmesi gerekli değildir. Birden fazla işverenden kesintiye tabi olan ücret elde edildiyse, herhangi bir ücreti seçerek (hariç tutarak) diğer ücretlerin toplamı 40 bin lira beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeli.

Kesintiye tabi olan veya kesintiye tabi olmayan ücret olması fark etmeksizin bir tanesi hariç tutulmak kaydıyla geriye kalan ücretler toplamı 40 bin TL'den az ise kesintiye tabi olan ücret gelirlerinin beyan edilmesine gerek yoktur. Ancak kesintiye tabi olmayan ücret gelirinin hariç tutmuş olsa dahi beyan edilmeli.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ücret gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalınacağı unutulmamalı.

5-MENKUL SERMAYE İRADI BEYANI ÖZET BİLGİ

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 40 bin TL'yi aşan, kesintiye tabi olan menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gereklidir.

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 2 bin 200 lirayı geçen, kesintiye tabi olmayan; menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gerekiyor.

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 2 bin 200 lirayı aşmayan, kesintiye tabi olmayan iratların;

1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
6. Her çeşit alacak faizleri,

Beyan edilmesine gerekli değildir. 

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 40 bin TL'yi aşmayan, kesintiye tabi olan iratların;

1. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları, Beyan edilmesi gerekmektedir.

6-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR BEYANI ÖZET BİLGİ

Değer Artış Kazancı Geliriniz Var ise;

2019 yılı içerisinde GVK Mükerrer Madde 80'de yer alan mal ve hakların elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 14 bin 800 TL'yi aşan gelirlerin beyan edilmelidir. Ancak elden çıkarılan değer, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ise istisna uygulanmayacaktır, elde edilen gelirden giderler düşüldükten sonra kalan tutar beyan ediliyor.

Arızi Kazanç Geliriniz Var ise;

2019 yılı içerisinde GVK Madde 82'de yer alan kazançlardan elde edilen gelirler 33 bin lirayı aşıyor ise Arızı Kazançlar için bu gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu 82. Maddesinde bir takvim yılında GVK 82. Maddede (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2019 yılı için 33 bin TL'lik kısmı gelir vergisinden hariçtir.

Diğer yandan, gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ile zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsili de istisna uygulaması dışında tutulur. Diğer bir husus da, istisnanın arızi kazançların toplam tutarına uygulanacağıdır.

Kira gelir beyannamesi nasıl verilir? Nasıl hesaplanır?

Kimler 2020'de kira beyannamesi verecek?