6 soruda maketten konut satış sözleşmesi!

6 soruda maketten konut satış sözleşmesi!Henüz proje aşamasında olan bir daire taraflar arasında yapılan maketten konut satış sözleşmesi ile alınabiliyor. Peki, bu sözleşme nasıl yapılır? Tarafların hakları nelerdir? İşte 6 soruda maketten konut satış sözleşmesi..


Konut satışları, inşaat çalışması bitmiş bir proje üzerinden gerçekleşebildiği gibi, inşaatı hiç başlanmamış veya tamamlanmamış projeler üzerinden de gerçekleşebiliyor. Henüz proje aşamasında olan daire satışları yapılan sözleşmelerle gerçekleşiyor.


Söz konusu sözleşme maketten konut satış sözleşmesi olup; Maketten konut satış sözleşmesi esasları, Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor.


Peki, maketten konut satış sözleşmesi nedir? Maketten konut satış sözleşmesi nasıl yapılır? Maketten konut satış sözleşmesi imzalayanların hakları nelerdir? İşte sorularınızın yanıtı;


1- Maketten konut satış sözleşmesi nedir?

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi olarak da bilinen maketten konut satış sözleşmesi tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


2- Maketten konut satış sözleşmesi nasıl yapılır?

Maketten konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kuruluyor.


Maketten konut satış sözleşmesinde Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü bulunuyor. Kanunen, ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce yönetmelikte belirtilen hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunlu oluyor.


3- Ön bilgilendirmede neler yer almalı?

a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,


c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


ç) Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,


d) Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,


e) Konutun teslim tarihi,


f) Verilecek teminata ilişkin bilgiler,


g) Yapı ruhsatının alınış tarihi,


ğ) Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.


(2) Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir.


(3) Birinci ve ikinci fıkradaki bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.


(4) Bu madde kapsamında ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.


4- Yapı ruhsatı olmadan sözleşme yapılabilir mi?

Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor.


5- Sözleşmeden cayma hakkı ne zaman kullanılır?

Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, cayma hakkının kullanıldığı bilgisi satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.


Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.


6- Sözleşmeden dönme hakkı nedir?

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. 


Sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullandığına ilişkin bilgi, satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com