6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.


6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile büyükşehir belediyeleri sınırları dahilinde bulunan ve daha önce köy tüzel kişiliğine sahip olan mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması öngörülüyor.

GENEL GEREKÇE
Büyük bir yıkıma ve can kaybina neden olan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 9 Mayıs 2012 tarihinde 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Mecliste kabul edildi.

Bu kanunun Kapsam ve sigorta yapma zorunluluğu başlıklı 10. Maddesinin ikinci fikrasında “9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir" hükmü yer almaktadır. 

Fakat 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, Büyükşehir olan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır, denilmektedir. 
Kanunla köyler mahalle yapılmış fakat buralarda yaşayanlar eskisi gibi köy yaşantısına devam etmektedir. 
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanundan 6 ay sonra çıkarılan 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılan köylerde deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale gelmiştir. 

Yine 6305 sayılı kanunla değiştirilen, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 29 uncu Maddesine eklenen Ek Fikra ile "Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar" hükmü getirilmiştir. 

Böylece büyükşehir belediyeleri sınırları dahilinde bulunan daha önce köy statüsünde olan ve tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle yapılan köylerdeki, bina ve yapılar zorunlu deprem sigortasına tabi hale gelmiş ve deprem sigortası yaptırmayanların 7269 sayılı kanundan yararlanmaları engellenmiştir. 

Doğal afetlerden sonra çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile ortaya çıkan bu sorun aşılmaya çalışılmaktadır. 
Bu çelişki en son yaşanan Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremde ortaya çıkmıştır. Depremde hasar gören Elazığ'a bağlı köylerde deprem sigortası şartı aranmazken, le MM Büyükşehir olan Malatya’ya bağlı köyler deprem sigortası yaptırılması zorunludur. 

Kanun teklifimiz ile, büyükşehir belediyeleri sınırları dahilinde bulunan köy tüzel kişiliği bulunan mahallelerin 6305 sayılı kanunun 10 maddesi kapsan zorunlu deprem sigortasından muaf tutulacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Madde değişikliği ile büyükşehir belediyeleri sınırları dahilinde bulunan ve daha önce köy tüzel kişiliği bulunan mahallelerin de 6305 sayılı kanunun 10 maddesi ikinci fikrasında geçen köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi olmayacaktır. 

MADDE 2- Bu madde yürürlük maddesidir. MADDE 3- Bu madde yürütme maddesidir. 

6305 SAYILI AFET SİGORTALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-
9.5.2012 tarihli ve 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu Maddesinin ikinci fikrasında yer alan "köyde sürekli oturanlarca” ibaresinden sonra gelmek üzere "(6360 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile tüzel kişiliği kaldırılan köyler dahil)" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.