Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile hak sahibi olan riskli yapı sahiplerine sunulacak net alanı 150 metrekare altındaki konutların inşaat ve taahhüt hizmetleri için katma değer vergisi oranının yüzde 1 olarak belirlenecek.


25 Ekim 1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan riskli yapı sahiplerine sunulacak net alanı 150 metrekare altındaki konutların inşaat ve taahhüt hizmetleri için katma değer vergisi oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde 1999'da yaşanan büyük depremlerden bu yana depremin değil, çürük ve nizam dışı üretilen konutların yaşam kayıplarına neden o bu duruma müdahale etmek üzere de riskli yapıların ivedilikle tespitleri ve yenilenmeleri için pek çok tedbir alınmıştır. Bu bağlamda mevzuat alanında 6306 sayılı Kanunla düzenlenen konuların yanı sıra, vergisel alanda da damga vergisi, noter ve tapu harcı istisnası gibi teşviklere yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Bunun haricinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde, riskli yapı sahipleri müteahhitlerle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bunun sonucunda; 
Riskli yapı sahipleri, arsalarını müteahhide KDV'siz teslim etmekte, Müteahhitler de 150 m2 'nin altında yapmış oldukları konutları, emlak vergi değerine bakılmaksızın, yüzde 1 oranında KDV ile riskli yapı sahiplerine teslim etmektedirler. 

Burada dikkat edileceği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması halinde müteahhitlerin yapacakları konut teslimleri yüzde 1 oranında KDV'ye tabi olmaktadır. Diğer taraftan riskli yapı sahipleri mevcut yapılarını/arsalarını kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide yaptıramadıkları takdirde, yukarıdaki gibi karşılıklı iki  takas işlemi olmadığı, müteahhidin burada sadece inşaat yapım işi hizmeti sunduğu gerekçesiyle, bu işlemlerde yüzde 18 oranda KDV uygulanmaktadır. Bu ise riskli yapı sahipleri üzerinde KDV'den kaynaklanan yüzde 17 oranında maliyet ve finansman yükü oluşturmaktadır. 
.: 
Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde imar planları çerçevesinde daha fazla yapılaşmaya müsaade edilememesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin imzalanmasını imkansız kılmaktadır. Bu yasal çerçeve deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki riskli yapı sahiplerine, farklı imar planlarının geçerli olduğu bölgelerde mümkün olan kat karşılığı işlemlere nazaran KDV'den kaynaklanan yüzde 17 oranında bir maliyet yükü ve kaynak ihtiyacı getirmektedir. Bu durum, kentsel dönüşüm çalışmalarını ciddi ölçüde yavaşlatmakta, sekteye uğramakta, olumsuz etkilemektedir. 

Bu kanun teklifiyle, mevcut riskli yapılarının içinde depremin ne zaman geleceğini bilmeden yaşamak mecburiyetinde kalan yüz binlerce ailenin ihtiyacı olan çözümlerin hızlandırılması ve mali olarak makul seviyelere çekilmesini, bu yolla, riskli yapılarda yaşamak zorunda olan tüm aileler arasında bu çerçevede meydana gelen vergi yükü eşitsizliğinin giderilmesini ve bu vesileyle yüzbinlerce insanımızı ölüm ve engelli olma riskinden kurtarılması amaçlanmıştır. 

25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Katma değer vergisi oranı, 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan riskli yapı sahiplerine sunulacak net alanı 150 metrekare altındaki konutların inşaat ve taahhüt hizmetleri için yüzde 1, bunun dışında vergiye tabi her bir işlem için yüzde 10'dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, yüzde 1 'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanin veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.