64.3 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

64.3 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! 64.3 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, arsa karşılığı inşaat işi ihale ediyor. Söz konusu ihalenin bedeli ise 64 milyon 337 bin 500 TL olarak belirlendi.İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Arnavutköy İlçesi, Bolluca Mahallesinde bulunan arsa karşılığında karşılığında Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy (Barbaros) Mahallesinde bulunan 3363 ada, 12 parsel no.lu, Pendik İlçesi, Yayalar (Kavakpınar) Mahallesinde bulunan 8135 ada, 8 parsel no.lu, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan (Ekinoba) Mahallesinde bulunan 3780 ve 3782 parsel no.lu, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı (Atakent) Mahallesinde bulunan 512 ada, 7 parsel no.lu, Silivri İlçesi, Alibey (Yeni Mah.) Mahallesinde bulunan 1677 ada, 1 parsel no.lu, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan 1010 ada, 3 parsel no.lu taşınmazların üzerine, ihalede Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmek kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projelerine göre okul binası yaptırılması işini ihale edecek.

Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacak olan arsa karşılığı inşaat ihalesinin bedeli TL olarak belirlendi. 

1-) Yukarıda Tablo-2’de belirtilen taşınmazın Hazineye ait olan 2371/2400 hissesinin (25.735,00 m²) yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1’de belirtilen taşınmazlar üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca projesine uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 04/09/2019 Çarşamba günü saat 14:00’de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.

2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazın tahmini bedeli olan toplam 64.337.500,00-TL üzerine artırım yapılmak
suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 64.061.000,00-TL inşaat maliyeti arasında Hazine
lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3-) İhale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 2863 sayılı Kanun
gereğince verilen sertifika ile ödenemez.

4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını
satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (Beşyüz-TL)’dir.

5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 64.337.500,00-TL olup, geçici teminat miktarı 9.650.625,00-TL’dir.

6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.

7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve
harçtan müstesnadır.

8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a-) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin belgeleri,
b-) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
c-) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu (hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.) veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27 nci Maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekir.
d-) Gerçek kişilerin tasdikli ( T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek
kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah belgesini, Özel hukuk Tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;
Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması zorunludur)
e-) İhale dokümanı bedeli olan 500,00-TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini; İhale saatine kadar Alemdar Mah.  Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde
(http://istanbul.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca şartnameler de İhale Servisinde ücretsiz görülebilir.

10-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11-) Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.

12-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.