775 sayılı kanunun 34. madde istisnaları nelerdir?

775 sayılı kanunun 34. madde istisnaları nelerdir? 775 sayılı kanunun 34. madde istisnaları nelerdir?

Mevcut gecekondular hakkında 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uygulanıyor. Peki, 775 sayılı kanunun 34. madde istisnaları nelerdir? İşte Gecekondu Kanununda yer alan esaslar bu haberde...775 sayılı kanunun 34. madde istisnaları nelerdir?

Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uygulanıyor.


Kanunun 34. maddesinde yer alan esaslara göre, elediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde satışa konu olamıyor. Ancak, ölüm, emeklilik, görev nakli ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının veya konut kredisi veren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu kayıtlara bağlı tutulmuyor. Konu ile ilgili kanun esasları aşağıda sıralanıyor.


MADDE 34 - 

(Değişik 1.fıkra: 3414 - 2.3.1988) Bu Kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde:


a) Devir ve temlik olunamaz.


b) Rehin ve diğer ayni haklarla takyidedilemez.


c) Satış vâ'di sözleşmesine konu teşkil edemez.


d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu olamaz.


e) Haczedilemez ve işgal olunamaz.


Ancak, (e) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ölüm, emeklilik, görev nakli ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının veya konut kredisi veren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu kayıtlara bağlı değildir.


(Ek 3. fıkra: 3414 - 2.3.1988) 27 nci maddedeki inşaat yapımına ait süreler saklı kalmak şartıyla, 20 yıllık süre içinde borçlanma bedellerinin tamamının ödenmesi halinde, takyitlerin tamamı kalkar. Bu şekilde yapılacak devir, temlik ve satışlarda 33 üncü maddedeki muafiyetler uygulanmaz.


Bu Kanundan doğan ipotekli alacaklar dolayısı ile yapılacak satışlardan elde edilen bedelden, bu Kanunla ilgili borçları kesildikten ve arsa bu Kanuna aykırı olmamak şartı ile, belediyeden ve bankadan izin alarak, masrafını tamamen kendisi karşılamak suretiyle ek olarak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı para ilgilisine verildikten sonra, artan 14 üncü maddede sözü geçen fona yatırılır. Satış bedelinin bu fıkra gereğince ilgiliye verilen kısmı, diğer borçları sebebiyle de haczedilebilir.Gecekondu Kanunu!