8 maddede sitelerde kullanma yerlerinin boşaltılması!

8 maddede sitelerde kullanma yerlerinin boşaltılması!Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Sitelerde kullanma yerlerinin boşaltılması" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


1. Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda, bazı hizmetlerin görülmesi için bazı iş gören istihdam edilebilir. Bu personele taşınmaz ortak alanlarında projeye uygun olarak yapılıp, kullanma izin belgesi de olan ve çeşitli adlarla anılan ikamet alanları tahsis edilebilir.

2. Bu alanlardaki ikamet alanlarını, taşınmazda görevli olan personele tahsis etmekle, kiraya vermeyi ve-veya taşınmazda istihdam edilmeyen bir kimseye tahsis ile kiraya vermeyi birbirine karıştırmamak gerekir.

3. Tahsiste bir bedelle söz konusu değilken, kirada açıkça bir hukuki akit söz konusudur. Her zaman rica ettiğimiz gibi, siteleri mevzuatla yönetmek gerekir, hukuk devreye girince tüzel kişiliksiz tek hücreli site yönetimleri çok zorlanacaktır.

4. Kapıcı dairelerini kiraya vermek, çok açıkça oybirliği kararı gerektirirken, taşınmazdaki bir çalışana tahsis etmek yönetici tasarrufu ile bile mümkün olmaktadır ve sözleşmesi haklı veya haksız sona ermiş, bu sona eriş mahkemeye taşınmış veya taşınmamış olsun, iş akdi sona erdikten itibaren, personel 15 gün içinde tahsisli alanı boşaltmaya mecburdur.

5. Yukarıdaki durumda boşaltılmayan tahsisli yerler yöneticinin veya bir malikin başvurusu üzerine başkaca bir tebligata gerek olmaksızın mülki amirin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır.

6. Bu tahsisin özelliğinin ve sonra eriş mevzuatının, taşınmaz yönetimi ile tahsise konu ikamet alanını kullanacak olan personelin iş akdinde hatırlatmalı olarak yer almasında çok büyük faydalar vardır.

7. Bunun dışındaki kullanıma açılmalar kira akdi gerektirir ve bu durumdaki alanların boşaltılmasında genel hükümler uygulanır.

8. Konuya ilişkin, Kat Mülkiyet Kanunu EK madde 2 “Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri on beş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.”
 

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.siteyonetimkitaplari.com  
www.konutsitesiyonetimi.com

15 maddede sitelerde yönetim planı ve değiştirilmesi!