Adana Batı Otogarı yapım ihalesi 18 Nisan'da!

Adana Batı Otogarı yapım ihalesi 18 Nisan'da!Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin yapılması işi için ihale 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacak..


Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin yapılması, 30 yılı aşmamak kaydıyla sınırlı ayni hak tesisi kurulması ve işletilmesi işi ihale ediliyor. Tahmini yatırım bedeli 235 milyon 808 bin 160,10 TL olarak belirlenen iş için ihale 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacak.

BATI OTOGARI/TERMİNAL TESİSİ VE TİCARİ ÜNİTELERİN YAPILMASI, 30 (OTUZ) YILI AŞMAMAK KAYDIYLA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 -  Adana  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile yapımına karar verilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 16/02/2018 tarih ve 460 sayılı kararı ile kesinleşen Nazım İmar planlarında otogar alanı olarak gözüken İlimiz Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 14757 Ada 3-4 parsellerde toplam 29.732,00 m2 arsa üzerinde Otogar Alanı Olarak İmar Planına İşlenen Saha Üzerinde Üst Kullanım Hakkı Tesisi Suretiyle Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin Yapılması, 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması ve İşletilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 Arası Maddelerinde düzenlenmiş Üst Hakkı Tesis Edilmek Üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İşin tahmini yatırım bedeli 235.808.160,10.-TL, geçici teminatı ise 7.074.244,80.-TL’dir.

4 - İhale 18/04/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. (Yeni Bina 9. Kat)

5 - İstekliler ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğünde (7. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale dosya bedeli 250,00.-TL’dir)

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri;

6.1. İstekliler sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı,

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri,

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı,

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı,

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi,

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu,

9. Geçici teminat,

Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

13. İş Deneyimine ilişkin Belge,

İstekliler son 15 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bina inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede benzer iş olarak her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. Ortak Girişimlerde istenilen iş bitirme belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır.

14. Banka Referans Mektubu,

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin %15'indan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7 - İstekliler 6. Maddede belirtilen evrakları İdari Şartnamenin Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar Başlıklı III. Bölüm, Tekliflerin Sunulması Başlıklı 17. Maddesinin; 17.1, 17.2, 17.3 ve 17.4 bentlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda 18/04/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Yeni Bina 2. Kat)

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.