24 / 05 / 2022

Adana Yüreğir Belediyesi'nden satılık 16 gayrimenkul!

Adana Yüreğir Belediyesi'nden satılık 16 gayrimenkul!

Adana Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka, Seyhan ve Taşçı mahallelerinde yer alan 16 gayrimenkulü satıyor...Adana Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından,  Adana  ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka, Seyhan ve Taşçı mahallelerinde yer alan 16 gayrimenkul satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 28 Nisan tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Adana Yüreğir Belediyesi nden satılık 16 gayrimenkul!

İlan metni:

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen listede bulunan 16 adet taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendine uygun olarak, listenin 13  Nolu  sırasında bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif  usulüne göre, listede bulunan diğer taşınmazlar ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü

Adana Yüreğir Belediyesi nden satılık 16 gayrimenkul!

Adana Yüreğir Belediyesi nden satılık 16 gayrimenkul!

2-İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)

3-Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.

4-Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü dür.

5-İsteklilerden istenen belgeler;
Gerçek kişi olması halinde:
a)Kanuni tebligat adresi/ İkametgah adresi belgesi
b)Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
c)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
d)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
e)Yüreğir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
f) Şartname alındı makbuzu
Tüzel kişi olması halinde:
a)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
b)Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
c)Noter tasdikli imza sirküleri
d)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f)Yüreğir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
h) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı
ı) Şartname alındı makbuzu

6-Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

10- Tescil işleminin yapılmaması durumunda ihaleyi alan kişi, tüzel kişi Satıştan mütevellit ödediği vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satışın giderleri vb. harcamaları Yüreğir Belediyesinden istememeyi kabul etmiştir.

11- Satışı yapılan taşınmazın; ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra Tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir. (Kredi kullanacak olanlar için tapu fotokopisi ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi düzenlenecektir.)

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Arsa, Tarla, Mesken ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilir.

13-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15-Basılı evrak bedeli (şartname) 200 ₺ (İki yüz  Türk Lirası) dir.
İlan olunur.