Akay Proje Mühendislik Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Akay Proje Mühendislik Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!   Akay Proje Mühendislik Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Akay Proje Mühendislik Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Akay tarafından kuruldu.Akay Proje Mühendislik Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Akay tarafından kuruldu.

Akay Proje Mühendislik Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 
a) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. b) Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. c) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. d) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. e) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. h) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. i) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, j) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak k) Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. l) Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. m) İnşaat ve nalburiye malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer,yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. Şirket İştigal Konularını Geliştirmek için Şunları Yapar, A- Amaç ve konusu ile ilgili olarak veya bu faaliyetleri için iştira hakları ve beraatları, lisans anlaşmaları, marka, patent, teknik yardım, ticaret ünvanı, imtiyaz ve ruhsatnameler ve bunun gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları devir alabilir, kullanabilir, devredebilir, teminât olarak gösterebilir. B- Şirketin iktisadi, teknik maksat ve konusunun icap ettirdiği ticari ve sınai işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı, hakiki ve hükmü şahıslarla, mevzuat dahilinde, süreli ve ya süresiz, her neviden ortaklıklar tesis edebilir ve bunların Türkiye Dahilinde distribütörlüğü ve ya mümessilliğini yapabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir veya aynı mevzu ile iştigal eden ortaklıkların hisse senetleri ile tahvillerini ( aracılık yapmamak kaydı ile) satın alabilir. Şirket gereğinde her türlü kefalet altına girebilir. C- Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için gerekli araç, nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tahsisi yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller ve tesisleri kiralamak, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapmak veya yaptırmak, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrimenkulleri taksimi ifraz ve tefrik etmek üzerlerinde irtifak, intifa sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, şirketin üçüncü şahısların borçlarım ve alacaklarımı teminen ipotek, rehin , kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek, repo gibi işlemlerde bulunabilir. D- Her türlü iç ve dış, ihale, fuar ve organizasyona katılmak, özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş bulunan şirket ve ortaklıklara iştirak etmek, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak, komisyonculuk, distribütörlük, mümessillik, acentelik yapmak, almak ve vermek. E- Konusu ile ilgili imalathaneler, depolar, özel antrepolar, personel lojmanları, mağazalar, sergi mahalleri, matbaalar, stüdyo ve laboratuar tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, gerekli nakil vasıtalarını satın almak, satmak ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Pınar Mah.1266.Sk.Ak Towers Apt.No:14 A/77 Esenyurt