11 / 08 / 2022

Ala Moment Enerji Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!


Ala Moment Enerji Yatırım Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fikret Şeker ve Muhammed Akpınar tarafından kuruldu.Ala Moment Enerji Yatırım Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fikret Şeker ve Muhammed Akpınar tarafından kuruldu.

Ala Moment Enerji Yatırım Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a. Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik alt yapı taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, taşeron firmalara yaptırmak, her türlü elektrik, doğalgaz, rüzgar ve güneş enerjisi santral ve alt yapı, proje işleri ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü enerji santral ve alt yapı hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve enerji sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek. b. Yurt içi ve dışında proje, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek. c. Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu projelerin gerçekleşmesi montajlarının ve tesisatlarının yapımı işi ile iştigal etmek, bu konularda müşavirlik hizmetlerini yapmak, yaptırmak. d. Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak. e. Her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, işletilmesi, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek. f. Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalat ve ihracatı işi ile iştigal etmek. g. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. h. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, her türlü aydınlatma işlerini yapabilir ve bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. i. Sabit ve değişken dirençler, şarjlı ve kuru pillerin ve sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, her nevi elektrik kabloları, ve elektrik malzemeleri ile diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. j. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. k. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. l. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak m. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak n. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. o. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. p. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan enerji, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, her türlü elektrik mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, raporlar hazırlamak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. q. Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli her türlü bilişim ürünleri, bilgisayar, yazılım, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı, taşıt, nakil araçları ve bunların araç ve gereçlerini tesisler ile gayrimenkulleri satın almak, satmak, teminata vermek, teminatı çözdürmek, ithal etmek, ihraç etmek, iktisap etmek, kiralamak, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapmak, devir ve ferağ üzerinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Villa Han Apt. No:6/17 ŞİŞLİ