Alanya'da turizm imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı!

Alanya'da turizm imarlı taşınmaz satışa çıkarıldı!

Alanya'da bulunan turizm imarlı taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. İlanda turizm amaçlı emsalin 8 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi.


Alanya'da bulunan turizm imarlı taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Yayımlanan ilanda turizm amaçlı emsalin 8 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi. 


Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanı şu şekilde: Antalya ili Alanya ilçesi Milli Emlak Müdürlüğünden: 1 — Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 


2-2 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Ticaret Alanı olarak ayrılmıştır. (Emsal: 0,75 olup 4 kata müsaadelidir.) 


3-1 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama imar olanında Tercihli Kullanım Alanı olarak ayrılmıştır. (Konut + Turizm) Konut amaçlı Emsal: 0,75 olup 4 kata müsaadelidir. Turizm amaçlı Emsal: 0,50 olup 5 kata müsaadelidir. 


4 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 SK 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDY Vergi, Resim ve Harç a lınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 


7 — Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir 


8 — ihaleye iştirak etmek isteyenler; a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarım bildirmeleri, Idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarım da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. 


9 - Halen haklarında ihalelerden yasaklam a kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 


10 — Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet ihale Kamr nu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Idare ve ihale Komisyonu sorumlu değildir. 


11 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ilan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks: 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir. 


Alanya Postası Gazetesi