18 / 08 / 2022

Altunizade'deki İSPARK arazisi 30.9 milyona satışa çıkarıldı!

Altunizade'deki İSPARK arazisi 30.9 milyona satışa çıkarıldı!

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Üsküdar Altunizade'de yer alan araziyi 30 milyon 897 bin 50 TL bedelle satışa çıkardı.Üsküdar Belediye Başkanlığı, Altunizade'de yer alan araziyi satışa çıkardı. Arazinin satış bedeli 30 milyon 897 bin 50 TL olarak belirlendi.1343 metrekare alana sahip arazide İstanbul Otopark İşletmeleri'nin (İSPARK) otoparkı bulunuyor.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

Altunizade deki İSPARK arazisi 30.9 milyona satışa çıkarıldı!

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 11.11.2021 tarihinde Perşembe günü 10:30 saatinde Üsküdar Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 200,00-TL (IkiyüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgâh Belgesi,

Altunizade deki İSPARK arazisi 30.9 milyona satışa çıkarıldı!

d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
5- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.
6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 10.11.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR.