Anıt eser kurulunun görevleri nelerdir?

Anıt eser kurulunun görevleri nelerdir? Anıt eser kurulunun görevleri nelerdir?

Anıt eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarına münhasır olarak oluşturulan kurulunu ifade ediyor. Peki anıt eser kurulunun görevleri nelerdir? İşte yönetmelik kapsamında yer alan yasal esaslar...Anıt eser kurulunun görevleri nelerdir?

Anıt eser; Kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen taşınmaz kültür varlıkları olarak tanımlanıyor.

             

Anıt Eser Kurulu ise; Anıt eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarına münhasır olarak oluşturulan kurulunu ifade ediyor. Peki anıt eser kurulunun görevleri nelerdir?


Anıt Eser Kurulunun kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları, 27 Kasım 2005 tarihinde 26006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor.


Anıt Eser Kurulunun kuruluşu

Madde 18 — Anıt eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla o esere münhasır anıt eser kurulu kurulur. Kurul yönetimi oluşturulacak anıt eserler, anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idarenin onayı alınarak Bakanlıkça belirlenir.

             

Anıt eser kurulu, anıt eserin bulunduğu bölgedeki üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az bir öğretim üyesi, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel idarelerin temsilcileri ile eserin korunması ve geliştirilmesi için bağışta bulunanlar arasından Bakanlıkça uygun görülen kimseler ile bu eserler üzerinde tasarruf yetkisine sahip idarenin temsilcileri olmak üzere en az yedi kişiden oluşur.

             

Kurul üyelerinin görev süresi, göreve atandıkları tarihten itibaren beş yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyelerin herhangi bir şekilde üyelikten ayrılmaları halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye seçilir.

             

Anıt eser kurulunun sekretarya hizmetleri, anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idare tarafından yürütülür. Bakanlıkça veya anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idarece, anıt eser kuruluna çalışmalarını yürütmek üzere uygun bir yer tahsis edilir. Bu iş için yeterli sayıda personel görevlendirilir ve bütçelerinden yeterli miktarda ödenek ayrılır.

             

Anıt Eser Kurulunun görevleri

Madde 19 — Kurul aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Anıt eser için mekansal, fiziksel ve tematik gelişim ve vizyon, eserin korunması ve geliştirilmesi, tanıtım ve teşhir gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık koruma ve geliştirme projesi hazırlar ve uygular.

b) Eserin tanıtımını yapar.

c) Eserin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla bağış toplar.

d) Eserin korunması ve geliştirilmesi için ayni, nakdi veya bedeni olarak yardımda bulunanlardan uygun gördüklerine onursal ödül verir.

e) Eserin korunması ve geliştirilmesine ilişkin düzenli olarak rapor hazırlar ve bu raporları ilgili idarelere göndererek uygulanmasını sağlar.

             

Kurul Başkanı ve görevleri

Madde 20 — Anıt eser kuruluna, eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idarenin temsilcisi başkanlık eder.


Kurul başkanı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Eserin korunması, bakımı, onarımı, ziyaretçi yönetimi gibi faaliyetleri yürütür.

b) Gerektiğinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

c) Kurul toplantılarını organize eder.

d) İlgili idare ile gerçek ve tüzel kişiler arasında eşgüdüm sağlar.


Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği!