Ankara-Ankara projesi tüketici davası 23 Haziran'a ertelendi!

Ankara-Ankara projesi tüketici davası 23 Haziran'a ertelendi!Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara-Ankara projesi tüketici dava duruşmasının 23 Haziran 2020 tarihine ertelenmesine karar verildi...


Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Ankara-Ankara projesi tüketici davası ile ilgili gelişmeler hakkında açıklama yaptı. 

Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara projesi tüketici davasının 20 Şubat 2020 tarihli duruşmasında  Ankara  4. Tüketici Mahkemesi tarafından, gerek davanın tarafları gerekse de toplum sağlığını dikkate alarak duruşmanın takdiren 23 Haziran 2020 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Yapı Kredi Koray GYO KAP açıklaması:
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C.  Ankara  4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; 21.11.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davada Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildiği ve 01.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 30.09.2015 tarihli duruşmasında, yargılamaya devam edildiği ve bir sonraki duruşmanın 15.04.2016 tarihinde yapılmasına karar verildiği bilgisi duyurulmuştu. 15.04.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, davacıya celsede aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin 2005/920 sayılı karar ile 01.02.2016 tarihli Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşma tarihini 07.10.2016 olarak belirlediği açıklanmıştı. 07.10.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, aynı gün görülen ilgili davada, 2011/464 esas sayılı dosyasında verdiği kısmen kabul kısmen red kararının bekletici mesele yapılması ve duruşma gününün 10.03.2017 tarihine bırakılması yönünde karar verdiği duyurulmuştu. 13.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin 10.03.2017 tarihinde görülen duruşmada, mahkemenin aynı konudaki 2011/464 sayılı dosyasının istinaftan dönüşünün beklenilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 20.09.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 22.09.2017 tarihli Özel Durun Açıklaması ile de 20.09.2017 tarihli duruşmada hakim değişikliği nedeni ile eski zabıtların okunmuş olduğu, ilgili dosya için davacı taraf ve Şirketimiz tarafından mazeret dilekçesi ibraz edildiği ve Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, her iki tarafın da sundukları mazeretlerin kabulüne ve duruşmanın 01.12.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği duyurulmuştu. 04.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 01.12.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 4.Tüketici Mahkemesi tarafından, Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının akibetinin, gönderildiği ilgili istinaf dairesinden sorulmasına, temyiz incelemesine konu edilip edilmediğinin bildirilmesinin istenilmesine ve Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasında verilen karardan bir örneğin ve sunulan emsal karar olduğu belirtilen Ankara 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/485 esas 2015/2061 karar sayılı kararından ve 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/1915 esas 2015/1143 karar sayılı kararından ve ilgili Yargıtay onama ilamlarından birer suretin mahkemelerinden ayrı ayrı celbine karar verilmiş olduğu ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 14.03.2018 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 15.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 14.03.2018 tarihli duruşmada, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasının gerekmediği, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verildiği ve gerekçeli kararın tebliği ile 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurunun açık bırakıldığı duyurulmuş ve gerekçeli kararın tebliğinin beklendiği açıklanmıştır. 10.07.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili gerekçeli kararın, 09.07.2018 tarihinde tebliğ edildiği duyurulmuş ve 14.08.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Sn. Ayşe Ece Ungan tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olduğu ve istinafa cevap verileceği paylaşılmıştır. 22.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin, dava dosyası üzerinden yaptığı inceleme sonucunda ve HMK'nın 353/1-a.6 maddesi gereğince 30.05.2019 tarihinde oybirliği ile dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkmesine iadesine karar verdiği ve söz konusu gerekçeli kararın ise 24.06.2019 tarihinde yazıldığı duyurulmuştur. 29.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirket'e tebliğ edilen tensip zaptı ile istinaf kaldırma kararı sonrası, ilgili davanın ilk derece mahkemesinin 2019/304 esasına kaydedilmiş olduğu ve bir sonraki duruşma tarihinin 26.12.2019 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 30.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın 26.12.2019 tarihinde görülen duruşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dava konusu taşınmaza ilişkin imar barış yasasından faydalanmak için başvuru yapılıp yapılmadığı ve yapı kayıt belgesi alınıp alınmadığının sorulmasına yönelik müzekkere yazılması ara kararının oluşturularak, bir sonraki duruşmanın 20.02.2020 tarihine bırakıldığı duyurulmuştur. En son 20.02.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 20.02.2020 tarihli duruşmada Ankara 4. Tüketici Mahkemesi tarafından, söz konusu müzekkere cevabının dönüşünün beklenilmesine ve bu nedenle duruşmanın 24.03.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği açıklanmıştır. 

Daha önce duruşması 24.03.2020 tarihine bırakılan söz konusu dosyayı, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi 17.03.2020 tarihinde resen ele almış ve gerek davanın tarafları gerekse de toplum sağlığını dikkate alarak duruşmanın takdiren ertelenmesine karar vermiştir.  İlgili Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini ise 23.06.2020 olarak belirlemiştir.