25 / 03 / 2023

Ankara-Ankara projesinin yıkım kararı iptali için temyiz başvurusu yapıldı!

Ankara-Ankara projesinin yıkım kararı iptali için temyiz başvurusu yapıldı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara Ankara projesinin yıkım kararının iptali için Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu yaptı...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  Ankara  Ankara projesiyle ilgili Çankaya Belediyesi'nin aldığı yıkım kararının iptaline karşı Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu hakkında açıklama yaptı;Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


18.01.2011 tarihli  Özel Durum Açıklamasında belirtilen Ankara-Ankara projesiyle ilgili Danıştay 14 Dairesi'nde temyiz incelemesi görülmekte olan Ankara 11 İdare mahkemesinin 15.10.2010 günlü,E: 2010/325,K:2010/1425 sayılı kararının, temyiz incelemesi sonucunda bozulmasına, karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile Şirketimiz lehine karar verilmiştir.

Kararda imar planları ve inşaat ruhsatının iptali sonrası  yıkım kararına gidilen süreçte Şirketimizin bir kusuru  olmadığı ve yıkım işleminin tahsis edilmesinin idarenin (Belediyelerin)hizmet kusuru nedeniyle  oluştuğu  bu nedenle, ancak yıkıma konu taşınmaz bedeli ödendikten sonra yıkım uygulaması yapılabileceğine işaret edilmektedir. 


Bu koşullar altında, Ankara-Ankara projesiyle ilgili  idarenin aldığı yıkım kararının, taşınmaz bedelleri ödenmeden uygulanamayacağı, dolayısıyla mevcut durumda Şirketimize yansıyacak bir zararın söz konusu olmayacağı düşünülmektedir.


Bu karar şirketimize karşı Ankara-Ankara projesiyle ilgili olarak tüketici mahkemeleri nezdinde açılmış olan davalarda da,  avukatlarımız tarafından ilgili mahkemelere sunulacak olup, Şirketimizin imar planları ve iskan iptali ile yıkıma giden süreçte bir kusuru olmadığı ve ortada idarenin hizmet kusurunun bulunduğunun Danıştay 14. Daire'nin bozma kararı ile açıkça ortaya konulmuş olduğuna dikkat çekilecektir. Bu itibarla, söz konusu bozma kararının, Şirketimiz aleyhine açılmış olan tüketici davalarını Şirketimiz lehine etkileyeceği ve Şirketimizin kusursuzluğunu ortaya koyacağı düşünülmektedir.
Geri Dön