15 / 08 / 2022

Ankara Defterdarlığı'ndan 8.7 milyon TL'ye 3 arsa!

Ankara Defterdarlığı'ndan 8.7 milyon TL'ye 3 arsa!

Ankara Defterdarlığı tarafından, Mamak, Keçiören ve Çankaya'da toplam 8 milyon 746 bi 625 TL bedelle ticareti, eğitim ve konut alanı imarlı 3 arsa ihaleye çıkarıldı.
Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


Ankara Defterdarlığı ndan 8.7 milyon TL ye 3 arsa!


1 - Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ihalesi  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 26/02/2015 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Genel Satış Servisinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık % 9 kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA  Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1208-1210

İlan olunur.

916/1-1