Ankara'da 19.6 milyon TL'ye satılık 95 taşınmaz!

Ankara'da 19.6 milyon TL'ye satılık 95 taşınmaz! Ankara'da 19.6 milyon TL'ye satılık 95 taşınmaz!

Ankara Keçiören, Altındağ, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde yer alan 95 taşınmaz 19 milyon 60 bin TL'ye satışa çıkarıldı...Ankara Keçiören, Altındağ, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde yer alan 95 taşınmaz 19 milyon 60 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleri gerçekleştirilecek.

İlan Metni:
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 21/09/2020 - 22/09/2020 tarihlerinde hizalarında belirtilen saatinde;
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Millli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğünce (1 ila 25. sıradakiler), Ulus Emlak Müdürlüğünce (26 ila 32. sıradakiler),
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Mithatpaşa Cad. No:60 Çankaya/ANKARA), Kale Emlak Müdürlüğünce (33 ila 95. sıradakiler) Defterdarlık Hizmet Binası İhale Salonunda (Sağlık Mahallesi, Mithatpaşa Cad. No:9 Çankaya/ANKARA) oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin  Ankara  Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin "(Ek fıkra : 28/112017 - 7061/58md.)" gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen, Ulus ve Kale Emlak Müdürlükleri Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."
Etimesgut İlçesinde bulunan kamu konutlarının ihalelerinin yapılacağı ihale salonu Adresi: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA
Keçiören, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunan kamu konutlarının ihalelerinin yapılacağı ihale salonu Adresi: Mithatpaşa Cad. No:60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 06420 ÇANKAYA/ANKARA
Etimesgut İlçesindeki kamu konutları satışı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 hat)
Keçiören ilçesindeki kamu konutları satışı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 311 25 96 ve 310 79 54 (Dahili 4302)
Altındağ ve Mamak İlçelerindeki kamu konutları satı hakkında bilgi almak için: Tel: 0 (312) 311 25 96 (Dahili Altındağ: 4501 / Mamak:4605)
İLAN OLUNUR.

İhale ilanı için tıklayın