Ankara'da 9.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara'da 9.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Ankara'da 9.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü, Ankara Çubuk'ta yer alan gayrimenkulü 9 milyon 590 bin TL bedelle satışa çıkardı.Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü,  Ankara  Çubuk Barbaros Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 9 milyon 590 bin TL, geçici teminat bedeli 1 milyon 918 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden:

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ; 19/12/2019 tarihinde karşısında belirtilen saatinde, Seymen Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.(ADRES: Mithatpaşa Caddesi (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) C blok 2/Kat No:206 İhale Salonu Çankaya/ANKARA)
2- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe
tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
5- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.
6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : ankara@csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak@gov.tr
adresinden öğrenilebilinir." ( TEL: 0312- 310 79 50 - 311 25 96 İLAN OLUNUR