Antalya Döşemealtı'nda 25 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya Döşemealtı'nda 25 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Döşemealtı/Antalya Belediye Başkanlığı, Antalya Yağca Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 25 milyon TL bedelle satışa çıkardı.


Döşemealtı/Antalya Belediye Başkanlığı, Antalya Yağca Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü  satışa çıkardı. Gayrimenkulün muhammen bedeli 25 milyon TL, geçici teminat bedeli 750 bin TL olarak belirlendi.

Döşemealtı/Antalya Belediye Başkanlığından: 
Antalya Döşemealtı
1 - Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2 - İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.
3 - İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; 2020 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2020 yılında alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, imza sirküleri
ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin 2020 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
4 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmazlar Üzerinde Antalya İcra dairelerinin icrai haczi olup, alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip şerh ve icralar kaldırılarak Tapu devri yapılacaktır. Taşınmazın Mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
7 - İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
8 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.
İrtibat: 0242 421 30 53 (1230 - 1251 veya 1244 dahili)